Ogłoszono konkurs na Rynek Łazarski

Miasto Poznań 28 października ogłosiło dwuetapowy konkurs realizacyjny na rewaloryzację Rynku Łazarskiego w Poznaniu. Forma konkursu jest inspirowana doświadczeniami flamandzkimi.

Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów urbanistyczno-architektonicznych pozwalających wykreować dla tego miejsca wysoką jakość przestrzeni publicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją głównych informacji o konkursie w załączonym folderze. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/zamowienia-publiczne/zou-xii-234-2016-hs1,27094/.

Natomiast wszelkie bieżące informacje związane z konkursem zamieszczane będą na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja w zakładce "Projekt Rynek Łazarski".

Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym, w którym wszyscy zainteresowani, spełniający wymagania określone w Regulaminie konkursu, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wnioski konkursowe można składać do 17 listopada 2016 r. Informacja o dopuszczeniu do udziału w I etapie konkursu zostanie przekazana 30 listopada.

I etap konkursu

Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie Zamawiający zaprasza uczestników do udziału w pierwszym etapie konkursu, którego przedmiotem jest przygotowanie opracowania studialnego - opisu wizji przyszłej rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu. W pierwszym etapie konkursu Sąd konkursowy na podstawie kryteriów dokonuje oceny portfolio pracowni architektonicznych  oraz złożonych opisów wizji. Rozstrzygnięcie I etapu nastąpi do 22 grudnia 2016 r.

II etap konkursu

Pięciu (5) uczestników pierwszego etapu konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zsumowanych po dokonaniu oceny portfolio  i opisu wizji zostanie dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, którego przedmiotem jest opracowanie i złożenie prac konkursowych. Wszystkim uczestnikom II etapu konkursu przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów przygotowania prac konkursowych - opracowania koncepcji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu w kwocie 14 000 zł (brutto). Termin złożenia prac konkursowych w II etapie to 20 marca 2017 r.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora (autorów) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej na jej podstawie, pozwalającej na realizację robót budowlanych w zakresie rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu.

Realizacja projektu

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 marca 2016 r. Zakładany harmonogram przewiduje ogłoszenie przetargu na prace budowlane w IV kwartale 2017 roku. Całość ma się zakończyć w grudniu 2018 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej