Przystanek Pireus

INKUBATOR KULTURY PIREUS, obecnie Przystanek Pireus to poznański przykład realizacji współpracy międzysektorowej pomiędzy Urzędem Miasta Poznania, oddolnymi inicjatywami lokalnymi oraz radnymi osiedlowymi. Współpracy tych trzech środowisk nie regulują przepisy żadnej ustawy czy rozporządzenia - jest oparta na zasadach umowy społecznej wypracowanej przez partnerów.

W roku 2014 oddolne inicjatywy zrzeszone pod nazwą Otwarta Strefa Kultury - Łazarz przeprowadziły diagnozę problemów tzw. Dolnego Łazarza. W roku 2015 lokalni aktywiści, Rada Osiedla św. Łazarz oraz Urząd Miasta Poznania poprzez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (BKPiRM), podjęli współpracę mającą na celu zwiększenie efektywności planowania i realizacji przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczno- kulturalnej mieszkańców Osiedla św. Łazarz, poprawy jakości przestrzeni dzielnicy oraz polepszenia jej wizerunku.

Dla uporządkowania i sformalizowania współpracy partnerzy utworzyli Grupę Programową, w której skład wchodzą przedstawiciele każdej ze stron. Grupa Programowa ma swój Regulamin, spotyka się na zebraniach i czuwa nad merytoryczną realizacją działań, które koncentrują się na dwóch obszarach:

Utworzenie Inkubatora Kultury PIREUS - miejsca udostępniającego darmową przestrzeń do działań i wsparcia merytorycznego podmiotom rozpoczynającym działalność kulturalno - społeczną oraz mieszkańcom. Oficjalnie Inkubator Kultury Pireus otwarto w grudniu 2015 r. w lokalu przy ul. Głogowskiej 35.

Realizacja Programu Najmu Lokali "Otwarta Strefa Kultury - Łazarz" oferującego preferencyjne warunki najmu lokali ZKZL podmiotom realizującym indywidualną działalność kulturalno - społeczną skierowaną do mieszkańców Łazarza i Poznania. Do tej pory na Łazarzu działa 8 lokali, których najemcy wyłonieni w kolejnych dwóch edycjach konkursu.

W latach 2018 - 2022 zadanie koordynacji Inkubatora powierzono Fundacji Otwarta Strefa Kultury wybranej w ramach procedury otwartego konkursu ofert. Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Aktualnie działania w Pireusie koordynuje Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych "Horyzonty" pod nazwą Przystanek Pireus.

Informacje o możliwościach organizacji wydarzeń w lokalu oraz działalności Przystanek PIREUS pod adresem: https://www.facebook.com/PrzystanekPireus/ pod adresem e-mail: przystanekpireus@gmail.com, pod numerem telefonu: +48 607 609 269.