Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (m.in. mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów władzy publicznej) uwag i propozycji do projektu uchwały. Konsultacje prowadzone będą od 27 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w następujących formach:

1. zbieranie uwag i propozycji w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego  

a. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
b. bezpośrednio w Biurze Podawczym UrzęduMiasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
c. drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@um.poznan.pl;

2. zbieranie uwag ustnych podczas dyżurów konsultacyjnych 4 lipca 2024 r. oraz 18 lipca 2024 r. w godz. od 15:30 do 17:00 w punkcie informacyjnym przy ul. Św. Marcin 57;

3. ankiety internetowej dostępnej pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/1254576/ankieta-konsultacyjna.html?lang=pl

Projekt zmiany uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest poniżej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące konsultacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki


Nabór wniosków o objęcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Wnioski zbierane będą od 24 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz o ogłoszeniu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania

ZałącznikiOcena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji "Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonanej przez [...] prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie".

Według art. 22 ust. 2. ww. ustawy "Ocena sporządzona przez [...] prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po czteroletnim okresie obowiązywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania dokonał drugiej oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu, zgodnie z zapisami ustawy i systemu oceny i monitorowania zamieszczonym w tym programie.

Podczas posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania dnia 22 listopada 2023 r. zaprezentowano wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę. Zaopiniowana ocena została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

W załączeniu przekazujemy link do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie został opublikowany dokument "Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, dokonana przez Prezydenta Miasta Poznania".


Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji "Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonanej przez [...] prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie".

Według art. 22 ust. 2. ww. ustawy "Ocena sporządzona przez [...] prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po dwuletnim okresie obowiązywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania dokonał oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu, zgodnie z zapisami ustawy i systemu oceny i monitorowania zamieszczonym w tym programie.

Podczas zdalnego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania dnia 16 września 2020 r. zaprezentowano wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę. Zaopiniowana ocena została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

W załączeniu przekazujemy link do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie został opublikowany dokument "Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania".


IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Czwarte posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania odbyło się 16 września 2020 r. Pierwotnie posiedzenie miało odbyć się w pierwszym kwartale roku, jednakże ze względów na panującą pandemię COVID-19 zostało ono przesunięte na termin późniejszy. Niestety sytuacja pandemiczna nie uległa polepszeniu, z tego też względu zdecydowano się zorganizować posiedzenie zdalne poprzez komunikator ZOOM.

Po dwuletnim okresie obowiązywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania dokonał oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu, która zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji i systemu oceny i monitorowania zamieszczonym w tym programie. Dokonana ocena musiała zostać zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Podczas zdalnego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zaprezentowano wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie dwóch stanowisk: w sprawie potrzeby podjęcia stanowczych i systemowych działań mających na celu ochronę drzew oraz retencje wody w Poznaniu. Komitet powołał również stałe Komisje Komitetu oraz określił przedmiot i zakres ich działania. Członków Komitetu poinformowano również o stopniu realizacji miejskich inwestycji, prowadzonych na obszarze rewitalizacji oraz przedstawiono sprawozdania z realizacji podjętych na ostatnim posiedzeniu dwóch stanowisk: w sprawie potrzeby podjęcia bardziej stanowczych i systemowych działań mających na celu ochronę powietrza poprzez zwalczanie smogu i odpowiednie finansowanie tych działań oraz potrzeby uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji dla osiedla Stare Miasto, jako części obszaru rewitalizacji.

Sprawozdania te zostały przedstawione przez Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, natomiast w zakresie działań planistycznych przez Kierownika Zespołu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz przedstawienie realizowanych inwestycji miejskich zostały zreferowane przez przedstawicieli Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miast.

Z niniejszego posiedzenie zostanie sporządzony protokół, który po akceptacji Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji zostanie opublikowany na stronie.


III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Trzecie posiedzenie Komitetu odbyło się 4 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania. Zasadniczym punktem obrad było podjęcie przez Komitet dwóch stanowisk: w sprawie potrzeby podjęcia bardziej stanowczych i systemowych działań mających na celu ochronę powietrza poprzez zwalczanie smogu i odpowiednie finansowanie tych działań oraz potrzeby uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji dla osiedla Stare Miasto, jako części obszaru rewitalizacji.

Podczas posiedzenia zaprezentowano półroczne sprawozdanie z monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Ważnym punktem posiedzenia była również dyskusja na temat kierunków i priorytetów działań rewitalizacyjnych Miasta Poznania w kontekście budżetu Miasta na rok 2020.

Przedstawionym wyżej tematom towarzyszyła prezentacja działań Miasta w zakresie ochrony powietrza, którą przedstawił Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska a w zakresie działań planistycznych Kierownik Zespołu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z kolei sprawozdanie z monitorowania GPR oraz kierunki działań rewitalizacyjnych zostały zreferowane przez przedstawicieli Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.


II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Drugie posiedzenie Komitetu odbyło się 25 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania. Głównym punktem posiedzenia było wygłoszenie przez dr Andreasa Billerta wykładu nt. "Aktualnych problemów rozwoju miast w Niemczech na tle niemieckiego modelu rewitalizacji".

Podczas posiedzenia przedstawiona została szczegółowa informacja z I Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Członków Komitetów Rewitalizacji, które odbyło się 12 i 13 kwietnia 2019 r. w Łodzi. Ponadto zaprezentowano półroczne sprawozdanie z monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Spotkaniu towarzyszyła również dyskusja nt. wewnętrznej organizacji działania Komitetu.

Poniżej przedstawiamy protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, raport z I Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Członków Komitetów Rewitalizacji, prezentację dr Andreasa Billerta nt. "Aktualnych problemów rozwoju miast w Niemczech na tle niemieckiego modelu rewitalizacji" oraz sprawozdanie z monitorowania GPR.

Załączniki


I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Komitet rewitalizacji Miasta Poznania rozpoczął pracę. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się lutego 2019 w Urzędzie Miasta Poznania. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu partnerów procesu z władzami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni on również funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta, opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Poznania i zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, posiada także możliwość podejmowania inicjatyw ww. sprawach.

Komitet Rewitalizacji powołany został przez Prezydenta Miasta Poznania zarządzeniem Nr 983/2018/P z dnia 21 grudnia 2018 r. na 5 letnią kadencję. W skład Komitetu weszli przedstawiciele mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność społeczną a także organów władzy publicznej.

Pierwszemu posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji przewodniczył Pan Mariusz Wiśniewski Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, który przedstawił szczegółowe informacje o działaniach rewitalizacyjnych prowadzonych przez Miasto, w tym o stanie wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

Głównym punktem pierwszego posiedzenia było wybranie Prezydium Komitetu. Przewodniczącym Komitetu został Pan Andrzej Rataj, przedstawiciel Rady Miasta Poznania, wieloletni działacz społeczny na rzecz poprawy jakości życia i przestrzeni publicznej, Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego został Pan Marcin Sadowski, przedsiębiorca, społecznik z obszaru Śródki, inicjujący działania rewitalizacyjne na tym obszarze, a Drugim Zastępcą Przewodniczącego została Pani Hanna Sierocka, Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i osoba zaangażowana w działania rewitalizacyjne w obszarze ul. Święty Marcin. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat organizacji prac Komitetu, poruszono kwestie bieżących działań Miasta w zakresie rewitalizacji, urbanistyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, estetyki oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Kolejne posiedzenie Komitetu planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2019.

Poniżej przedstawiamy protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania oraz prezentację multimedialną I Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mariusza Wiśniewskiego dot. stanu działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez Miasto na podstawie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

Załączniki


Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, będących przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zgłoszenie kandydatur następuje w formie pisemnej deklaracji członkostwa w Komitecie, złożonej za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Deklarację należy dostarczyć w terminie od 28 sierpnia do 21 września 2018 r. w formie papierowej na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje, jak również formularz zgłoszeniowy a także Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania uzyskać można w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również bezpośrednio w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w pokoju nr 412.


Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. Zgłoszenie kandydatur następuje w formie pisemnej deklaracji członkostwa w Komitecie, złożonej za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Deklarację należy dostarczyć w terminie od 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r. w formie papierowej na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje, jak również formularz zgłoszeniowy a także Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania uzyskać można w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również bezpośrednio w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w pokoju nr 412.


Komitet Rewitalizacji

W grudniu 2017 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Poznania, a następnie na początku 2018 roku rozpoczęły się prace nad powołaniem Komitetu Rewitalizacji.

6 lutego 2018 r. została podjęta uchwała Nr LXII/1142/VII/2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. Jednocześnie w I kwartale 2018 roku w Urzędzie Miasta zostały opracowane procedury monitorowania i sprawozdawczości pod kątem realizowanych przedsięwzięć i projektów zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Obecnie finalizowane są prace nad powołaniem Komitetu Rewitalizacji. Nabór na członków Komitetu nastąpi w maju i czerwcu br. Powołanie Komitetu Rewitalizacji pozwoli rozważyć dalsze kroki w zakresie wykorzystania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych, takich jak Specjalna Strefa Rewitalizacji i Miejscowe Plany Rewitalizacji.


Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.


Rada Miasta Poznania uchwaliła zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Dnia 6 lutego 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LXII/1142/VII/2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiamy link do treści przyjętej uchwały wraz z załącznikiem określającym powyższe zasady, zawarte w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.


Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

W poniższym zestawieniu przedstawiono wyniki konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, określonych w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. Wyniki te przedstawiono w formie Raportu z przeprowadzenia konsultacji społecznych. Raport ten opublikowany został 30.01.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.


Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z załącznikiem, określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu uchwały. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 22 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 4 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w sali sesyjnej nr 2.

Opinie, propozycje i uwagi do projektu dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w formach, o których mowa w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 grudnia 2017 r.


Rada Miasta Poznania uchwaliła zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

5 grudnia 2017 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVIII/1091/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiamy link do treści przyjętej uchwały, dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

Uchwała nr LVIII/1091/VII/2017 z dnia 2017-12-05


Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

21 listopada 2017 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVII/1058/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

- Uchwała Nr LVII/1058/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r.

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2017 r.


Rada Miasta Poznania uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania przyjęła 7 listopada 2017 uchwałę Nr LVI/1021/VII/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiamy link do treści przyjętej uchwały, dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lvi-1021-vii-2017-z-dnia-2017-11-07,71611/


Wyniki konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

W poniższym zestawieniu przedstawione zostały informacje z przeprowadzonych konsultacji społecznych (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) oraz z procedury opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy).

  • Wyniki konsultacji społecznych zamieszczono w Raporcie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR. Raport ten opublikowany został dnia 21.09.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji
  • Wyniki opiniowania zamieszczono w Raporcie z przeprowadzenia opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Raport ten opublikowany został dnia 06.11.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania na stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz Prognozy oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu dokumentu. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 14 sierpnia do 12 września 2017.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 sierpnia 2017 o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w sali sesyjnej nr 2.

Opinie, propozycje i uwagi do projektu dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w formach, o których mowa w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 sierpnia 2017.


Nabór wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Zbieranie wniosków prowadzone będzie w okresie od 8 do 30 czerwca 2017 r. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Pawilonie Nowa Gazownia przy ul. Ewangelickiej 1 w Poznaniu.

Załączniki


Spotkania z Radami Osiedli

Od 27 lutego do 16 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Poznania trwają spotkania z Radami i Zarządami Osiedli, które weszły w skład obszaru rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.Na spotkaniach podejmowane są kwestie dotyczące przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Celem tych spotkań jest sformułowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, który zostanie poddany konsultacjom społecznym planowanym w czerwcu bieżącego roku. W trakcie przeprowadzania konsultacji mieszkańcy będą mogli wnieść uwagi do projektu Programu, jak również zgłosić przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Załączniki


Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

24 stycznia 2017 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLI/707/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

- Uchwała Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r.

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2017r.

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, dzięki któremu można będzie podjąć kompleksowe działania rewitalizacyjne na najbardziej zdegradowanym obszarze miasta tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których rozpoczęcie przewidujemy w czerwcu bieżącego roku. Konsultacje dotyczyć będą projektu dokumentu oraz planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych i terminie ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.poznan.pl w "Dziale Informacji" - "Ogłoszenia, decyzje, rejestry" - "Komunikaty do ogłoszeń", na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.poznan.pl/rewitalizacja w zakładce "Aktualności".)


Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Pragniemy poinformować, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Została ona ogłoszona 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 7323) i weszła w życie 15 grudnia 2016 r.

W poniższym linku udostępniamy treść uchwały wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice wyznaczonych obszarów, "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania" oraz "Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie [...]", które odbyły się w okresie od 19.10.2016 do 10.11.2016 r.


Udostępnienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Poznania

W nawiązaniu do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r. w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.będzie udostępniony projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania":

a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;

b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

Uwagi do projektu uchwały można składać w formach, o których mowa w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r.


Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Spotkanie otwarte z interesariuszami ws. omówienia projektu uchwały odbędzie się 26 października 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w sali 207 (II piętro).

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 19 października 2016 roku do 10 listopada 2016 roku w następujących formach:

a) zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej;

b) zbierania uwag ustnych;

c) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania", udostępnione będą w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.:

a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;

b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

*Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z § 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.