Poznań uczestnikiem projektu CONNECTING Nature

Miasto Poznań jako Miasto Wiodące rozpoczęło 1 czerwca 2017 roku realizację projektu CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) realizowanego w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 - Inteligentne i zrównoważone miasta: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych o przyrodę. Budżet Horyzont 2020 w latach 2014 - 2020 wynosi blisko 80 mld euro.

Unijne inwestycje oparte na rozwiązaniach środowiskowych mają przyczynić się do poprawy środowiska miejskiego, krajobrazu i zachodzących w nim naturalnych procesów, a co ważne - rozwiązania oparte na środowisku mają znaczny potencjał do tworzenia trwałych miejsc pracy w społecznościach miejskich i poprawy zdrowia i samopoczucia mieszkańców miast.

Obecnie prawie 70% ludności Europy mieszka w miastach. Szacuje się, że udział ten wzrośnie do 80% do 2050 roku, co przekłada się na 36 milionów nowych mieszkańców miast, którzy będą potrzebowali mieszkań, zatrudnienia i opieki. Wraz z wzrastająca liczbą mieszkańców w miastach zwiększa się powierzchnia zabudowy mieszkaniowej i usługowo- handlowej, a w konsekwencji wzrasta emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza (CO2, SO2, PM 2,5, PM 10). Rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli tzw. Nature-based solution (NBS) mogą pomóc w poprawie stanu środowiska przyrodniczego w mieście, zapobiec degradacji i utracie kapitału naturalnego i dostarczać szeregu usług ekosystemowych (zaopatrzenie w wodę, regulacja klimatu, regulacja procesów glebowych, łagodzenie zmian klimatu, zmniejszenie "miejskiej wyspy ciepła").

W ramach projektu CONNECTING Nature miasto wprowadzi rozwiązania oparte na środowisku, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania ekosystemów miejskich i naturalnych procesów w nim zachodzących. "Zielone" rozwiązania pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy, na aktywizację społeczeństwa, a także pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców, na ich zdrowie i samopoczucie.

Poprzez projekt CONNECTING Nature 29 partnerów z 13 europejskich miast będą wprowadzać innowacyjne rozwiązania oparte na przyrodzie i rozszerzać je na inne miasta, które będą czerpać wiedzę z doświadczeń miast wiodących. Projekt CONNECTING Nature potrwa 5 lat.

Więcej informacji connecting@um.poznan.pl


Przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta uczestniczyli w spotkaniu otwierającym nowy międzynarodowy projekt Connecting Nature w ramach programu Unijnego Horyzont 2020. Miasto Poznań jest jednym z 29 partnerów uczestniczących w projekcie. Spotkanie odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2017 w Dublinie.


Miasto Poznań jako Miasto Wiodące rozpoczyna w czerwcu 2017 realizację projektu wybranego przez Komisję Europejską w ramach konkursu Programu Ramowego Horyzont 2020- Inteligentne i zrównoważone miasta: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych o przyrodę.

PROJEKT CONNECTING NATURE (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) jest finansowany z Programu Horyzont 2020 - największego programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzont 2020 w latach 2014-2020 wynosi blisko 80 mld euro.

Poznań otrzymał zaproszenie do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego wniosek projektowy, z jednej strony dzięki osiągnięciom naukowym i pozycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w obszarze badań nad przyrodą w ekosystemach miejskich, z drugiej strony ze względu na inwestycyjny i partycypacyjny charakter działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, budujących jakość życia mieszkańców w oparciu o naturę. Doświadczenie Poznania w projektach unijnych, w tym licznych projektach międzynarodowych, umożliwiło powierzenie stolicy Wielkopolski roli jednego z trzech Miast Wiodących w projekcie, tzw. Front Runner City. Pozostałe Miasta Wiodące to Glasgow (UK) i Genk (BE) oraz 8 Miast Naśladowców (A Coruna, Bolonia, Burgas, Ioannina, Pavlos Mela, Malaga, Sarajewo i Nikozja). Konsorcjum tworzą również europejskie uniwersytety i instytucje badawcze np. Humboldt-Universitaet Zu Berlin, University of East London, Universidade Da Coruna, Dutch Research Institute For Transitions Bv i inne oraz organizacje i firmy działające w obszarze innowacji w zakresie zielonej infrastruktury. Projekt koordynuje College Of The Holy And Undivided Trinity of Queen Elizabeth, Dublin.

Udział w tym projekcie jest tym bardziej prestiżowy, że polscy partnerzy, zwłaszcza miasta, w skali Europy rzadko jeszcze korzystają z Programu Horyzont 2020.

Projekt CONNECTING będzie realizowany przez 5 lat (czerwiec 2017 - maj 2022). Ma na celu upowszechnienie w miastach rozwiązań opartych na środowisku (nature-based solutions), dzięki którym miasta będą rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców, wbrew postępującym negatywnym skutkom zmian klimatycznych, będzie wzrastać. W myśl projektu gospodarka rozwijać się będzie w oparciu o dobrze przemyślane, efektywne modele współpracy międzysektorowej. Dzięki działaniom projektowym przewidziany jest rozwój usług w obszarze tzw. zielonej infrastruktury.

Miasto Poznań ma dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie m.in. rozwoju koncepcji plaż miejskich jako tymczasowego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią (w tym rozwój plaży na Wildzie), tworzenia ogródków społecznych poprzez tworzenie nowych i stopniowe otwieranie wybranych ogródków szkolnych/przedszkolnych na mieszkańców, tworzenia punktowych obszarów zielonych w gęstej zabudowie Śródmieścia z udziałem mieszkańców, rozwój Mapy Potrzeb Lokalnych. Wspólnie z pozostałymi partnerami ma pracować nad stworzeniem modeli, mechanizmów związanych z korzystaniem z dostępnych i nowo tworzonych obszarów zielonych, które pozwolą na replikowanie doświadczeń, zarówno w Poznaniu, jak i w innych miastach, nie tylko partnerskich projektu.

Międzynarodowa promocja Poznania jako miasta zielonego Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 2020 roku będą organizatorami konferencji międzynarodowej dla partnerów konsorcjum i ekspertów w obszarze rozwiązań opartych o środowisko.

Dane środowiskowe o Poznaniu zostaną wprowadzone do platformy OPPLA (promowana przez UE platforma z funkcją międzynarodowej bazy danych, która ma stać się "Googlem" dla tematyki środowiskowej).

Poznańskie działania będą promowane poprzez współpracę CONNECTING z innymi projektami unijnymi o podobnej tematyce. Wypracowane rezultaty i modele będą również rozpowszechnianie w regionach "multiplikujących": Kaukaz, Chiny, Południowa Korea i Brazylia, potencjalnie również w Ameryce Środkowej i Afryce.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej