Invest4Nature

Invest4Nature w pigułce

Tytuł projektu: Invest4Nature

Czas trwania projektu: Czerwiec 2022-czerwiec 2026

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Partnerstwo: 15 partnerów z 11 krajów

Koordynatorem projektu jest Instytut Badawczy JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH z miasta Graz (Austria). W skład konsorcjum wchodzą reprezentanci instytutów badawczych, uniwersytetów, administracji samorządowej z Niemiec, Norwegii, Danii, Holandii, Włoch, Portugalii, Łotwy, Polski, Austrii, Belgii. Kontynuowana będzie współpraca rozpoczęta w ramach projektu CONNECTING Nature z Horizon NUA z Irlandii, Climate Alliance z Niemiec, a także z firmą Oppla z Holandii

O projekcie

Invest4Nature to projekt badawczo-innowacyjny, którego celem jest lepsze zrozumienie korzyści

i aspektów finansowych dotyczących wprowadzania rozwiązań opartych na przyrodzie do miast. Rozwiązania te są kluczowym narzędziem w odpowiedzi na wyzwania kryzysu klimatycznego

i bioróżnorodności. Wypełniając lukę w danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych, Invest4Nature przygotowuje grunt pod inwestycje, które są potrzebne w celu wdrażania rozwiązań opartych na naturze.

W ramach projektu zostaną przeanalizowane rozwiązania oparte na przyrodzie w pięciu różnych ekosystemach europejskich: miejskim, wiejskim, górskim, rzecznym i na wybrzeżu.

POZNAŃ LIVING LAB

Partnerstwo na poziomie lokalnym będzie realizowane w ramach Poznań Living Lab.

Projekt ma na celu stworzenie ram oceny rozwiązań opartych na przyrodzie, umożliwiających rzetelne analizy kosztów i korzyści oraz opracowanie modeli biznesowych i współpracy międzysektorowej.

W ramach konsorcjum zostanie opracowany zestaw narzędzi wspomagania decyzji, w celu ułatwienia porównania zielonych rozwiązań w zakresie potrzeb wskazanych przez inwestorów i wyboru inwestycji NBS o największym wpływie społecznym.

Kontakt

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Oddział Projektów Interdyscyplinarnych

Natalia Madajczyk

natalia_madajczyk@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej