Edukacja ekologiczna nad Wartą

Brama otwarta na rzekę- edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu

Za sprawą projektu "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu", realizowanego 2020-2022, społeczność Poznania i osoby przyjezdne zyskają nową przestrzeń służącą edukacji ekologicznej, ochronie środowiska, aktywizacji społeczności lokalnej, a także rekreacji.

W sąsiedztwie Bramy Poznania ICHOT powstaną: Rzeczny Ogród Eko-Edukacji, czyli przestrzeń służąca nauce poprzez zabawę, a także rekreacji w otoczeniu urządzeń wykonanych z naturalnych materiałów oraz Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa, będący całorocznym, permakulturowym projektem ogrodniczym, czerpiącym inspirację z natury, przy minimalnym zużyciu zasobów. Od terenów wokół Bramy Poznania, wzdłuż rzeki Cybiny i Wartostrady, w kierunku północnym przebiegać będzie ścieżka edukacyjna o tematyce nadrzecznej. Odbędzie się szereg działań edukacyjno-informacyjnych. Promocji rezultatów projektu i edukacji ekologicznej będzie służyć internetowa strona projektu. Powstaną również materiały informacyjno-dydaktyczne.

Projekt promować będzie walory doliny rzecznej na terenie Poznania, unikatowej ze względu na zachowanie przyrodniczego charakteru, mimo położenia w przestrzeni miejskiej. Bazując na walorach przyrodniczych terenu program edukacyjny poświęcony tematom takim, jak różnorodność fauny i flory w dolinie rzecznej, znaczenie dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych, wpływ działalności ludzkiej na przyrodę tych obszarów, działania, jakie należy podejmować w celu ochrony tego typu ekosystemów czy zmiany klimatyczne.

Program edukacyjno-informacyjny skierowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy stopień sprawności. Do udziału w projekcie szczególnie zaproszona jest społeczność okolicznych dzielnic - Śródki, Zagórza, Ostrowa Tumskiego, Zawad. Ważnym wymiarem integracyjno-aktywizującym projektu będzie możliwość wzięcia udziału w procesie projektowania i utrzymania Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa.

Projekt "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu" realizowany jest przez Miasto Poznań w partnerstwie z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna). Projekt realizowany w latach 2020-2022. Wartość projektu: 1 267 394,00 zł, dofinansowanie z UE: 836 105,59 zł.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej