Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna

Program URBACT III


REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level

Realizator: Biuro koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Celem projektu jest wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni i budynków oraz zbadanie długotrwałych efektów takich działań.

Celem lokalnym jest wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych trudności związanych z zagospodarowaniem pustostanów ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia (w tym oprócz Centrum także dzielnic takich jak Łazarz, Jeżyce, Wilda) oraz uzyskanie narzędzi umożliwiających Miastu zintegrowane, oparte na zbadanych potrzebach planowanie zagospodarowanie pustostanów i wspieranie inicjatyw, które mogą zapełnić pustostany, niewykorzystane przestrzenie a przez to ożywić Śródmieście.

W ramach projektu działa Lokalna Grupa URBACT, będąca forum dla różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni publicznej.

Wartość projektu I faza : 41 640 EUR

Dofinansowanie I faza : 35 394 EUR

Okres realizacji I faza - 2015-2016

Wartość projektu II faza : 52 902 EUR

Dofinansowanie II faza : 44 966 EUR

Okres realizacji II faza - 2016-2018


ON BOARD_Connecting cities through Education

Realizator: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Głównym wyzwaniem projektu jest: wyposażenie młodzieży/uczniów (a także innych uczestników z obszaru edukacji, np. nauczyciele, rodzice) w nowoczesne umiejętności niezbędne do bycia aktywnym i zaangażowanym obywatelem zdolnym stawić czoła wyzwaniom społeczeństwa XXI wieku. Kluczowym elementem realizacji projektu jest uruchomienie lokalnego partnerstwa, tzw. Lokalnej Grupy Wsparcia Programu URBACT - aktywny udział uczestników procesu pozwoli zbudować nowy model współpracy i partycypacyjny proces planowania działań w obszarze wzmacniania nowoczesnej edukacji. Zgodnie z założeniami projektu jego efektem ma być wypracowanie dwojakiego rodzaju innowacji: społecznej i technologicznej. Projekt będzie realizowany na poznańskich Jeżycach. Wyjściowo zaangażowane zostały 3 szkoły podstawowe: SP nr 23, SP nr 36 i SP nr 71.

Projekt będzie realizowany w okresie: 04.12.2018 - 04.12.2020

Na realizację założeń drugiej fazy projektu zaplanowano kwotę: 61.959,00 Euro (z czego 15% stanowi wkład własny Miasta, a 85% podlega refundacji z EFRR).


Get into the swing of the City! - faza rozwoju

Realizator: Wydział Rozwoju Miasta

Cele:

- Identyfikacja czynników wpływających na rozwój firm funkcjonujących w oparciu o nowe modele biznesowe,

- identyfikacja czynników mających wpływać na tworzenie sieci powiązań w ekosystemie sektorów innowacyjnych i kreatywnych,

- analizy nowych modeli biznesowych (np. start up) oraz czynników rozwoju i specjalizacji nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,

- Wsparcie młodych przedsiębiorców (np. coworking, spotkania mentoringowe, wsparcie w zakresie rozwiązań prawnych, wsparcie wdrażania rozwiązań/aplikacji wypracowanych podczas Hackathon, promocja nowych twórców, tworzenie sieci),

- Określenie niezbędnych zmian w ramach funkcjonujących struktur urzędu miasta oraz w podejściu urzędników do nowych trendów rozwojowych,

Identyfikacja wpływu sektorów innowacyjnego i kreatywnego na obszary funkcjonowania miasta, m.in. na: edukację, zdrowie, zagospodarowanie przestrzenne, sport i rekreację, kulturę.

Wartość projektu: 241 920 EUR

Dofinansowanie: 205 632 EUR

Okres realizacji (I faza): 2015-2016 (marzec)