Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich


DOBRY START - szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych

Projekt obejmował przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń z zakresu współpracy z niepełnosprawnym klientem: dla doradców zawodowych i innych pracowników instytucji świadczących usługi w zakresie aktywizacji zawodowej. Zostały opracowane i wydane: podręcznik pracy z niepełnosprawnym klientem i informator instytucji przygotowanych do obsługi os. Niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2005-2006

wartość projektu: 113 430 zł

kwota dofinansowania: 113 430 zł


Reintegracja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych i bezdomnych

Projekt obejmował ocenę potencjału zawodowego beneficjentów ostatecznych, doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne; opiekę nad dziećmi, szkolenia, staże pracy, warsztaty psychologiczne z zakresu niwelowania skutków długotrwałego bezrobocia i skutecznego poruszania się po rynku pracy; szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu aktywnej pracy z osobami bezrobotnymi i bezdomnymi

Okres realizacji: 2006-2007

Wartość projektu: 1 627 762,28 zł

Kwota dofinansowania: 1 394 949,84 zł


Spróbuj inaczej-systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcjonalnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka

Celem projektu było ograniczenie zachowań dysfunkcjonalnych (agresji, wagarów, zażywania środków odurzających) w grupie młodzieży gimnazjalnej wysokiego ryzyka.
W następstwie tego poprawa wyników w nauce i promocja uczniów do następnej klasy.
Celem odległym - lepsze przygotowanie zawodowe, przeciwdziałanie bezrobociu, konfliktom z prawem. Trzy aspekty realizacji: profilaktyczny, badawczy, popularyzatorski. Profilaktyczny, to pomoc (warsztaty, wykłady, seminaria, indyw. Wsparcie) kierowana:

  1. do uczniów, aby umieli rozwiązywać problemy, uczyć się i komunikować , aby poprawili samoocenę.  
  2. do nauczycieli, aby poszerzyć ich kompetencje profilaktyczne i dydaktyczne ,
  3. do wolontariuszy, aby umieli komunikować się, wspierać ucznia, pomagać w nauce.

Badawczy to:

  1. wielokierunkowa diagnoza czynników ryzyka i wsparcia w środowisku młodzieży,
  2. opracowanie metod i środków profilaktycznych , 3) ocena (ewaluacja ich skuteczności).

 Aspekt popularyzatorski:

  1. projekt będzie propozycja modelową dla innych szkół w mieście,
  2. zostanie wydany zbiór reportaży Pt. "Przychodzi wolontariusz do...",
  3. projektowana konferencja "Etyka w pomaganiu połączy oba aspekty".

Okres realizacji: 2006-2008

Wartość projektu: 625 564,31 PLN

Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 490 249,31 PLN


Kompleksowy program doradczo - szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego

Opis projektu: program obejmował doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne dla kobiet; szkolenia zawodowe i z zakresu umiejętności społecznych; subsydiowane staże pracy; opieka nad dziećmi beneficjentek

Okres realizacji: 2005-2008

Wartość projektu: 3 319 847 PLN

Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 629 319 PLN

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej