Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Rewitalizacja w Budowie - Tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce.

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Celem realizacji programu było zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyc, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób (116 kobiet i 84 mężczyzn) poprzez wzmacnianie lokalnego współdziałania społeczności lokalnych, wzrost kwalifikacji mieszkańców oraz zapewnienie usług niezbędnych do efektywnego zaspokojenia potrzeb i rozwijania problemów ludności i tym samym minimalizację zjawisk kryzysowych i maksymalizacja integracji społeczności.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 763 667,61 zł

Dofinansowanie: 763 667,61 zł


Akademia małego Poznaniaka

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Projekt systemowy. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych Miasta Poznania (założona, docelowa liczba uczniów: 10915).

Okres realizacji: 2010-2014

Wartość projektu: 5 358 246,00 zł

Dofinansowanie: 5 358 246,00 zł


Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania

Ułatwienie 15 pracownikom Urzędu Miasta Poznania powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, poprzez stworzenie Miejsca Opieki nad Dzieckiem - MODu

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 877 286,50 zł

Dofinansowanie: 877 286,50zł


Opracownie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - UAM

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 3 179 383,00 zł
Dofinansowanie: 3 179 383,00 zł


Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - UAM

Okres realizacji: 2010-2014

Wartość projektu: 4 950 000,73 zł
Dofinansowanie: 4 950 000,73 zł


Dobra szkoła - lepsza praktyka -doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - UAM

Okres realizacji: 2010-2014

Wartość projektu: 4 830 556,00 zł
Dofinansowanie: 4 830 556,00 zł


Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej.

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - UAM

Okres realizacji: 2011-2014

Wartość projektu: 3 366 530,75 zł
Dofinansowanie: 3 366 530,75 zł


Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - WSNHiD

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 1 798 102,00 zł
Dofinansowanie: 1 798 102,00 zł


Podstawą dobra praktyka

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - Wyższa Szkoła Kadry dla Europy

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 2 392 100,00zł
Dofinansowanie: 2 392 100,00 zł


URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów lokalnych Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metod projektową

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - Urząd Miasta StołecznegoWarszawy

Celem projektu było usprawnienie pracy administracji samorządu Warszawy, Poznania i Łodzi poprzez wyposażenie pracowników Urzędów o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 4 714 264,50 zł

Dofinansowanie: 1 098 277,73 zł


NOVUS -program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Cel główny: poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację m.st. Warszawy, Ełku, Lublina, Łodzi i Poznania.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 4 998 628,55 zł
Dofinansowanie: 4 498 765,69 zł


Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - Urząd Miasta Krakowa
Cel ogólny: poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Okres realizacji: 2011-2015

Wartość projektu: 5 051 800,00 zł
Dofinansowanie: 5 051 800,00 zł


Poznański Rockefeller - promocja  i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania

Realizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Celem projektu był wzrost poziomu uczestnictwa osób bezrobotnych, kobiet, osób powyżej 45 roku życia w życiu społeczno-zawodowym na terenie Miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz wzrost poziomu wiedzy tych osób z zakresu przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe: wsparcie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez wzmocnienie potencjału zawodowego, podwyższanie kwalifikacji zawodowych i zdolności do samozatrudnienia oraz zwiększenie samodzielności w korzystaniu z usług instytucji wspierających i obsługujących przedsiębiorców.
Projekt skierowany do 60 beneficjentów, przewidywał udzielenie 22 dotacji na założenia działalności gospodarczej.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 1 796 348,00zł
Dofinansowanie: 1 796 348,00zł


Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie (PAW)

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, nie pracujących, korzystających z pomocy społecznej.

Okres realizacji: 2008-2015

Wartość projektu: 24 052 519,82 zł
Dofinansowanie: 24 052 519,82 zł


Wolontariat wart poznania

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - DGA S.A.

Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie wolontariatu w regionie i  jego promocja.
Celem projektu było także dostarczenie wiedzy na temat sytuacji wolontariatu w województwie wielkopolskim, wyznaczanie kierunku rozwoju wolontariatu w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykształcenie odpowiednio przygotowanej grupy wolontariuszy poprzez zapewnienie im szkoleń, wskazanie wolontariatu jako drogi do zatrudnienia i wyjścia z bezrobocia, rozwój dialogu społecznego wokół wolontariatu.

Okres realizacji: 2008-2009

Wartość projektu: 1 178 041,34 zł
Dofinansowanie: 1 178 041,34 zł


Akademia wolnego czasu

Realizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 102

Celem projektu był wzrost udziału 16 absolwentów szkół specjalnych w Poznaniu, pozostających w domach bez możliwości uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub Zakładach Pracy Chronionej, w życiu społeczno - ekonomicznym miasta Poznania poprzez aktywizację gwarantującą dalszy rozwój psychofizyczny, zawodowy i społeczny oraz zapobiegającą regresowi

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 204 782,50 zł
Dofinansowanie: 204 782,50 zł


Identyfikacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy

Realizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Celem projektu było  dostarczenie rzetelnych informacji służących poprawie efektywności prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Projekt badawczy.

Okres realizacji: 2009-2010

Wartość projektu: 109 890,00 zł
Dofinansowanie: 109 890,00 zł


Reintegracja 45 + - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego

Projekt partnerski - MP liderem. Partner- Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Cele projektu był wzrost poziomu uczestnictwa na rynku pracy osób powyżej 45 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Poznaniu i powiecie poznańskim.
W ramach projektu przewidziano: doradztwo indywidualne, przygotowanie do podjęcia pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 1 818 166,00 zł
Dofinansowanie: 1 818 166,00 zł


Akademia Rozwoju Umiejętności

Realizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 102

Celem projektu było podniesieniem kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, a tym samym poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla grupy 16 niezatrudnionych absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu, pozostających w domach, w latach 2010-2011.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 191 852,00 zł
Dofinansowanie: 191 852,00 zł


Klub Absolwenta

Realizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 102

Celem projektu było zapewnienie 16 absolwentom szkół specjalnych w Poznaniu wsparcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego oraz udziału w życiu społeczno-ekonomicznym Miasta Poznania w okresie 11 miesięcy.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 268 805,00zł
Dofinansowanie: 268 805,00zł


Spełniamy nasze marzenia

Realizator: Gimnazjum nr 20 w Poznaniu

Celem głównym było zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży w wieku 12-17 lat poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gimnazjum nr 20 w Poznaniu i objęcie opieką od września 2010 do lipca 2012 r. 75 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym lub pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. (75 uczniów)

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 804 204,00zł
Dofinansowanie: 804 204,00zł


Centrum Aktywności

Realizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 102

Celem projektu było rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych (18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu) niezbędnych w codziennym życiu oraz na rynku pracy, a tym samym przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym - w okresie 2011-2013 dla 18 niezatrudnionych absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu pozostających w domach.

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 378 497,00 zł
Dofinansowanie: 378 497,00 zł


Najlepsze kadry dla Wielkopolski - Top skills for Wielkopolska - Szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy Wielkopolsce"

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider- Wielkopolska Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości SP. z o.o. w Poznaniu.
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji obecnych i potencjalnych pracowników sektora nowoczesnych usług.
Projekt zakładał przeszkolenie 450 osób. Zorganizowane zostaną szkolenia w zakresie: języków obcych, finansowo-księgowe, SAP, informatyczne, komunikacji i obsługi klienta.
Rola UMP - UMP był w projekcie partnerem wspierającym. Realizował w ramach projektu następujące zadania: współpraca przy promocji projektu, przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych na rynku pracy , bezpłatne udostępnienie danych przeszkolonych kandydatów pracodawcom, w tym inwestorom.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 1 238 131,26 zł
Dofinansowanie: 1 238 131,26 zł


Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring

Projekt partnerski - MP liderem. Partner- Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Celem projektu było dostarczenie rzetelnych informacji służących dostosowaniu kwalifikacji i umiejętności pracobiorców do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń.

Okres realizacji: 2008-2011

Wartość projektu: 776 307,14  zł
Dofinansowanie: 776 307,14 zł

Załączniki


Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzania zmianą w Poznaniu i Regionie

Realizator: Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Celem projektu był wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 178 300,00 zł
Dofinansowanie: 178 300,00 zł


Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

Realizator: Wydział Działalności Gospodarczej

Celem ogólnym było zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego.
Projekt skierowany był do 15 pracowników naukowych jednostek naukowych i/lub pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 523 032,00  zł
Dofinansowanie: 523 032,00  zł


Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych

Realizator: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów liceów ogólnokształcących poprzez doskonalenie umiejętności językowych (jęz. rosyjski i angielski). Partnerzy: V LO, XVI LO, XIV LO, VIII LO, XXVI LO

Okres realizacji: 2008-2009

Wartość projektu: 633 890,00 zł
Dofinansowanie: 633 890,00 zł


Mówię liczę doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu

Realizator: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

Celem głównym było wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych dla 340 BO w okresie od 01.08.2010 do 30.07.2012.
Projekt zakładał lektoraty z j. angielskiego, j. japońskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dokształcające z chemii, lektorat z j. hiszpańskiego, wykłady z historii, geografii gospodarki i kultury Europy Wschodniej; wykłady z historii, gospodarki i kultury Japonii  (340 uczniów).

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 748 114,50 zł
Dofinansowanie: 748 114,50 zł

Załączniki


Pakiet maturalny

Realizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Poznaniu

Celem ogólnym było zwiększenie w roku szkolnym 2010/11 ilości, różnorodności i jakości dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla 211 III oraz 200 uczniów klas I-II IV LO w Poznaniu w okresie roku szkolnego 2010/11.
W ramach projektu zrealizowano zajęcia z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze mające na celu przygotowanie do egzaminów końcowych, koła naukowe z chemii i biologii.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 247 831,00 zł
Dofinansowanie: 247 831,00 zł

Załączniki


Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie

Realizator: Wydział Oświaty

Celem projektu była poprawa atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych i opracowanie modelu uaktualniania i modernizacji programów kształcenia zawodowego uwzględniających potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Projekt obejmował: analizę typu desk research rynku pracy, potrzeb pracodawców, analizę porównawczą treści podstaw programowych i standardów kwalifikacji zawodowych, diagnozę potrzeb edukacyjnych, modernizację programów nauczania, pilotażowe wdrożenie programów w wybranych szkołach.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 1 802 612,00 zł
Dofinansowanie: 1 532 220,20 zł

Załączniki


Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu

Realizator: Wydział Oświaty

Projekt obejmował przeszkolenie nauczycieli i psychologów szkół zawodowych, techników, liceów profilowanych z zakresu prowadzenia diagnostyki osobowo-zawodowej ucznia,  diagnozę potencjału zawodowo-osobowego ucznia, opracowanie port-folio, coaching w zakresie przedsiębiorczości.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 5 159 898,00 zł
Dofinansowanie: 4 385 913,30 zł


Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu

Projekt partnerski Lider: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu,  Partner: ELTEL Networks S.A.

Celem projektu było wdrożenie w ZSL kompleksowego programu rozwoju szkoły ukierunkowanego na poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji i monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy we współpracy z konkretnym pracodawcą - firmą ELTEL Networks z Poznania.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 568 050,00 zł
Dofinansowanie: 482 842,50 zł


Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu

Celem projektu było wzmocnienie postaw przedsiębiorcy wśród młodzieży poprzez podniesienie kwalifikacji oraz nabycie  umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działąlności gospodarczej w śród 24 uczniów w zawodzie technik-informatyk.

Okres realizacji: 2008-2009

Wartość projektu: 99 626,24 zł
Dofinansowanie: 84 682,30 zł


Nowy język, nowe możliwości

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów ZSH poprzez doskonalenie umiejętności językowych.

Okres realizacji: 2008-2009

Wartość projektu: 276 924,00 zł
Dofinansowanie: 235 385,40 zł


Mój pierwszy biznes

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów ZSH poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także skutkujące w przyszłości wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy.

Okres realizacji: 2008-2009

Wartość projektu: 384 360,00 zł
Dofinansowanie: 326 706,00 zł


Z matematyką do sukcesu

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Projekt skierowany do dwóch grup młodzieży ZSH z trudnościami w uczeniu matematyki oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.
Celem ogólnym projektu było zwiększenie zainteresowania matematyką jako przedmiotem ułatwiającym funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, przygotowanie do obowiązkowej matury z matematyki.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 402 249,20 zł
Dofinansowanie: 341 911,82 zł


Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Projekt zakładał kształtowanie umiejętności wymaganych zarówno przez pracodawców jak i niezbędnych do obsługi własnej firmy.
Celem projektu było podwyższenie atrakcyjności absolwenta Technikum Ekonomiczno-Handlowego ZSH na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczno-branżowe.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 792 413,00 zł
Dofinansowanie: 673 551,05 zł


Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu na kierunkach zawodowych służących dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesienie zdolności uczniów  do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 1 121 704,00 zł
Dofinansowanie: 953 448,40 zł


Dążymy do perfekcji

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół Samochodowych w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych przez wdrożenie innowacyjnej formy nauczania - kształcenie na odległość (platforma e-learningowa, metoda blended learning). Metoda ta umożliwiła uczniom klas I technikum korzystanie z materiałów dydaktycznych w dowolnym czasie i tym samym pozwoliła na dostosowanie tempa nauki do indywidualnych predyspozycji. Partner: Toyota

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 375 120,00 zł
Dofinansowanie: 318 852,00  zł


Czas na profesjonalistów-podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia 240 uczniów poznańskich szkół zawodowych - Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Komunikacji w latach 2009-2001.
W ramach projektu zakładano przeszkolenie 24 nauczycieli w z obsługi platformy Moodle, wdrożenie nauczania komplementarnego, zajęcia specjalistyczne w postaci międzyszkolnych projektów edukacyjnych

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 897 792,00 zł
Dofinansowanie: 763 123,20 zł


"Dyplom-też dla mnie". Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Projekt zakładał wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 68 uczniów ZSZ NR 2 charakteryzujących się udokumentowanymi trudnościami w uczeniu się oraz podniesienie jakości procesu nauczania w ZSZ nr 2 w Poznaniu.
Zadania w ramach projektu obejmowały m.in. własne programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 251 866,54 zł
Dofinansowanie: 214 086,55 zł


Szkolna platforma internetowa w ZSZ nr 2 w Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Celem projektu była poprawa efektywności nauczania, oceniania oraz zarządzania poprzez upowszechnienie SPI w ZSZ nr 2 w Poznaniu.
Przeprowadzono szkolenie nauczycieli  z zakresu obsługi SPI (Moodle) oraz 5 wybranych przedstawicieli pracodawców. Utworzenie 5 zawodowych forów dyskusyjnych.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 446 739,55 zł
Dofinansowanie: 379 728,62 zł


Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia

Realizator: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

Celem ogólnym projektu było w przeciągu 2 lat zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w zawodzie technik elektronik i technik elektryk warunkach gospodarki rynkowej UE, wynikających z postępu współczesnej techniki, poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej o zagadnienia związane z uzupełnieniem zawodowej wiedzy merytorycznej i praktycznej, z umiejętnością stosowania ICT, podniesienia umiejętności językowych i znajomości zasad BHP i szczegółowych regulacji dla danego zawodu.
Działania skierowane były do 176 uczniów.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 467 569,42 zł
Dofinansowanie: 397 434,00 zł


Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w  Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu

Cel ogólny: Wdrożenie programu rozwojowego ZSM im. KEN w r. szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 zakładającego modernizację oferty kształcenia zawodowego na kierunku mechatronika i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie zdolności uczniów do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia. Projekt skierowany do 324 uczniów ZSM np. dodatkowe zajęcia z programowania, dodatkowe kursy zawodowe, zajęcia podnoszące wiedzę z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 1 255 335,00 zł
Dofinansowanie: 1 067 034,75 zł


Lakiernik + - profesjonalista na rynku pracy

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

Celem projektu było zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy.
Lider - Zespół Szkół Samochodowych Partner-Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 562 320,00 zł
Dofinansowanie: 477 972,00  zł


Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno - zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych

Realizator: Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu

Celem ogólnym było:
Zwiększenie szans 1150 uczniów, w tym 410 uczennic ze szkół zawodowych (zasadniczych i techników) na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej w okresie od 01.01.2011-31.07.2012r.
Celami szczegółowymi były:
1.Podniesienie poziomu umiejętności i wsparcie w podejmowaniu trafnych wyborów edukacyjnych, zawodowych i życiowych wśród 740 uczniów i 410 uczennic poprzez uświadomienie mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji edukacyjnych i zawodowych.
2.Wzrost wiedzy nauczycieli 10 poznańskich szkół zawodowych z zakresu stosowania diagnostyki osobowo-zawodowej uczniów jako narzędzia dydaktycznego.
Projekt partnerski:
Lider - Zespół Szkół Licealno-Technicznych w  Poznaniu
Partnerzy:
- Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu
- Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
- Zespół Szkół Gastronomicznych w  Poznaniu
- Zespół Szkół Chemicznych

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 1 994 385,20 zł
Dofinansowanie: 1 740 100,20 zł


Technik hotelarstwa - zawód z przyszłością

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider- Wielkopolska Agencja Nauki i Rozwoju

Głównym celem projektu było wdrożenie na terenie ZSG w Poznaniu programu rozwojowego ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, obejmującego 86 uczniów.
W ramach projektu zorganizowane były zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, rozliczanie/fakturowanie, matematyka, doradztwo zawodowe, staże u pracodawcy z branży hotelowej, szkolenia prowadzone przez specjalistów.
Projekt zakładał doposażenie bazy dydaktycznej ZSG w Poznaniu poprzez utworzenie stanowiska zajęć praktycznych "mini recepcji".

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 307 990,00 zł
Dofinansowanie: 268 720,00 zł


Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu

Celem projektu było wdrożenie kompleksowego systemu rozwojowego ZSM im KEN w okresie luty 2011-grudzień 2012 zakładającego modernizacje oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie zdolności 240 uczniów do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu odbyły się: zajęcia wyrównawczo-integracyjne, zajęcia rozwijające indywidualne zdolności uczniów, stworzono Szkolny Ośrodek Kariery "Ze świerkowej do kariery zawodowej", zajęcia przygotowujące do egz. Zawodowych, kursy zawodowe, praktyki zawodowe.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 2 429 146,30 zł
Dofinansowanie: 2 119 420,00 zł


OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w ZSŁ

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Projekt skierowany był do 130 uczniów Technikum Łączności. Zakładał zmodernizowanie oferty kształcenia w zakresie prowadzenia praktyk zawodowych, wprowadzenie praktyk zawodowych w formie wirtualnej firmy.
W ramach projektu przeszkolonych zostało również 8 nauczycieli z zakresu obsługi programu wirtualna firma.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 263 620,00 zł
Dofinansowanie: 230 008,45 zł


Uczeń z certyfikatem-sojusznik pracodawcy

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem ogólnym projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 360 uczniów TEH oraz ZSZ, waznych dla ich przyszłego zatrudnienia, udokumentowanie ich odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami w okresie 12.2010-11.2012.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 1 237 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 064 250,00 zł


Moja pierwsza firma

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem ogólnym projektu było podwyższenie atrakcyjności absolwenta TEH iZSZ nr 4 w Poznaniu na rynku pracy poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczno-branżowe w zakresie języka obcego zawodowego, socjoterapii systemowej, rynku pracy, przedsiębiorczości, praktyk zawodowych, obsługi komputera, obsługi kasy fiskalnejk - umożliwiających uzyskanie tytułu technika w określonym zawodzie lub tytułu sprzedawcy, jak i skutkujące wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założeniem własnej firmy - 280 uczniów w okresie I-XII 2011.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 1 278 085,00 zł
Dofinansowanie: 1 107 200,00 zł


Klucz do sukcesu

Realizator: Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu, Partner: Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Celem projektu był wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznańskich szkół zawodowych - Zespołu Szkół Komunikacji i Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w latach  2010 - 2012.
Projekt zakładał zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu kompetencji uznanych za kluczowe, m.in.: matematyki, ICT, technik uczenia się i autoprezentacji z wykorzystaniem platformy elearningowej.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 471 093,60 zł
Dofinansowanie: 403 613,60 zł


Nowe kierunki kształcenia oraz efektywne programy zarządzania placówką oświatową szansą rozwoju PCEUiP

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Celem projektu była modernizacja oferty kształcenia  i dostosowanie  jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez modyfikacje programu nauczania na kierunku mechatronika i otworzenie kierunku odnawialne źródła energii.
W projekcie uczestniczyło  40 uczniów i 68 nauczycieli.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 318 040,00 zł
Dofinansowanie: 277 489,90 zł


Mechatronika - zawód dla Ciebie!

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu

Celem projektu jest wdrożenie w 02.2012 do 31.12.2013  kompleksowego programu rozwojowego ZSM im. KEN zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego dostosowującego do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie zdolności 170 uczniuów do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 1 181 360,00 zł
Dofinansowanie: 1 030 160,00 zł


Moja samochodówka - kształcimy fachowców

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

Celem projektu jest podniesienie zdolności 56 ucz. ZZS (54 M i 2 K) do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowego zawodu lakiernik samochodowy oraz efektywny program doradztwa zawodowego przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych metod  nauczania od 01.09.2011 do 31.08.2013.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 943 885,00 zł
Dofinansowanie: 818 365,00 zł


Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Celem projektu był wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 75 uczniów Technikum Łączności w Poznaniu poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe praktyki zawodowe oraz  elementy doradztwa zawodowego.
Ponadto w projekcie wzięło udział 6 nauczycieli.

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 275 086,40 zł
Dofinansowanie: 240 012,88 zł


Pierwsze kroki w biznesie

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na zaspokojenie potrzeb pracodawców i rynku pracy, 60 uczniów - 38K-22M ZSH w Poznaniu.

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 637 960,00 zł
Dofinansowanie: 555 715,00 zł


Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Projekt zakładał udział 73 uczniów niepełnosprawnych z ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w indywidualnym doradztwie zawodowym oraz zajęciach praktycznych w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i kucharz małej gastronomii.
Dodatkowo w ramach projektu zostały wyposażone  warsztaty szkolne w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć taki jak: wózek hotelowy, wózek kelnerski, krajalnice, wagi kuchenne, prodiże, mikrofalówki, miksery i roboty kuchenne.

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 220 400,00 zł
Dofinansowanie: 189 120,00 zł


Moja wiedza moim sukcesem

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 130 uczniów na kierunkach technik mechanik, technik mechatronik i technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

Wzięli oni udział w kursach z matematyki, języków obcych, informatycznych i specjalistycznych, które zwiększyły ich zdolność do zatrudnienia.

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 457 708,56 zł

Dofinansowanie: 398 908,56 zł


Mechanik motocyklowy z pasją

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

Celem projektu jest podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego.

Okres realizacji: 2012-2015

Wartość projektu: 954 843,55 zł
Dofinansowanie: 833 101,00 zł


Edukacja na miarę naszych potrzeb

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu

Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego ZSM zakładającego trwałe podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia.
Projekt zakłada uczestnictwo 270 uczniów.

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość projektu: 2 980 337,40 zł
Dofinansowanie: 2 600 334,00 zł


Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu informacjo-doradczego dla osób dorosłych z woj.wlkp. dotyczącego upowszechniania aktualnej oferty kształcenia ustawicznego poznańskich szkół, wdrożonego i koordynowanego przez PCEUIP.
Projekt umożliwił zebranie i udostępnienie w jednym miejscu informacji o możliwości kształcenia osób dorosłych w Poznaniu oraz zapewnił niezbędne doradztwo edukacyjne. W rezultacie projekt przyczynił się do zwiększenia dostępności oferty kształcenia ustawicznego w woj.wlkp., a w konsekwencji do zwiększenia liczby osób dorosłych, mieszkańców wlkp., korzystających z oferty formalnego kształcenia ustawicznego.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 2 980 337,40 zł
Dofinansowanie: 2 600 334,00 zł


Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w ZSŁ w Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Celem projektu było zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie  technik telekomunikacji w woj.wlkp. poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 511 850,00 zł
Dofinansowanie: 511 850,00 zł


Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Celem projektu było ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez zewnętrzny egzamin.

Okres realizacji: 2009-2010

Wartość projektu: 135 843,09 zł
Dofinansowanie: 135 843,09 zł


Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości 48 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 191 842,00 zł
Dofinansowanie: 191 842,00 zł


Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 36 słuchaczy szkół dla dorosłych w zakresie komunikowania w języku angielskim.

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 194 058,00 zł
Dofinansowanie: 194 058,00 zł


Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Cel główny projektu było: zapewnienie 32 kobietom i mężczyznom z terenu Miasta Poznania przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne, drożnego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych w latach 2010-2012.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 581 296,00 zł
Dofinansowanie: 581 296,00 zł


Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe

Realizator: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

Celem ogólnym projektu było podwyższenie kwalifikacji 32 BO w tym 80% kobiet i 20% mężczyzn poprzez wyposażenie ich w umiejętności praktyczne z zakresu tech. inf. i/lub komunikacji w j.ang. w okresie IX2010-VI 2012.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 229 188,00 zł
Dofinansowanie: 229 188,00 zł


Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Lider  - Politechnika Poznańska , Partner - Miasto Poznań

Celem projektu było ograniczenie niedostosowania informacji i potrzebach wielkopolskiego rynku pracy do podaży programów kształcenia zawodowego w regionie. Projekt miał charakter innowacyjny z komponentem ponadnarodowym.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 2 074 070,09 zł
Dofinansowanie: 2 074 070,09 zł


Projekty systemowe Leonardo da Vinci realizowane przez FRSE w ramach priorytetu III  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej - EDU Active

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Celem projektu jest rozwijanie jakości kadry pedagogicznej przedszkoli w zakresie wspierania aktywnych procesów uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym poprzez udział w tygodniowej wizycie studyjnej w berlińskich przedszkolach.

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 61 397,48 zł
Dofinansowanie: 61 397,48 zł


Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Poszerzanie wiedzy, umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych w ramach praktyk zagranicznych 60 uczniów PCEUiP

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 482 039,49, zł
Dofinansowanie: 482 039,49 zł


Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy

Realizator: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu
Poszerzanie wiedzy, umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych w ramach praktyk zagranicznych 24 uczniów ZSM.

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 214 170,00 zł
Dofinansowanie: 214 170,00 zł


Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu

Poszerzanie wiedzy, umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych w ramach praktyk zagranicznych 16 uczniów ZSZnr6.

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 220 556,00 zł
Dofinansowanie: 220 556,00 zł


Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego

Realizator: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Poszerzanie wiedzy, umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych w ramach praktyk zagranicznych 30 uczniów ZSŁ.

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 260 901,00 zł
Dofinansowanie: 260 901,00 zł


Pilotaż - Model Lokalnej Współpracy.

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocz Rodzinie w Poznaniu

Celem pilotażu jest uzyskanie w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług.

W ramach pilotażu zrealizowano Pilotażowe warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli instytucji lokalnych - wprowadzenie do wdrożenia Modelu Lokalnej Współpracy. W warsztatach wzięli udział dyrektorzy instytucji oraz prezesi organizacji pozarządowych zaangażowanych w pilotaż (12 osób)

Zatrudnieni zostali 4 członkowie grupy roboczej działającej przy ZSL (zostali wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących kluczowe na terenie gminy środowiska związane z działaniami z zakresu reintegracji społecznej i zawodowe: tj. instytucji publicznych, podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz przedstawicieli pracodawców, zawarcie umów zleceń, nadzór nad realizacją zadań).

Wszystkim spotkaniom realizowanym w ramach pilotażu towarzyszyły dyskusje związane ze sposobami organizacji na terenie m. Poznania warunków dla stabilnego funkcjonowania i efektywnej realizacji działań podmiotów prowadzących programy reintegracji społecznej i zawodowej. Opracowany został i przekazany do MOPR trzeci i czwarty raport cząstkowy z realizacji pilotażu. Opracowany został raport końcowy z realizacji pilotażu (pilotażowy test funkcjonowania w gminie procedur Modelu Synergii Lokalnej).

Budżet projektu 159.104 zł, w tym suma dofinansowania 158.864 zł. Środki kwalifikowane 158.864 zł. Środki własne niekwalifikowane 240 zł. Kwota wydanych do tej pory środków to 128.254,62 zł (projekt zakończony). Kwota wydatkowanej do tej pory dotacji 128.044,62 zł,

Okres realizacji: 2014

Wartość projektu: 159 104 zł

Dofinansowanie: 158 864 zł


Pilotaż "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocz Rodzinie w Poznaniu

Pilotaż służył utworzeniu skoordynowanego (obejmującego miasto na prawach powiatu Poznań) systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowemu wypracowaniu nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej do 31.12.2014 r.    

Obecnie realizowane są działania dot. wsparcia udzielanego rodzinom (zadanie nr 3), których okres realizacji został wydłużony do 31 stycznia 2015 r.

Trwają prace Powiatowych Zespołów Koordynujących Współpracę, które zakończą się 31 marca 2015 r. Osią prac PZKW jest Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy i zgodnie z pkt. 9 LPIW, zapisy w tym dokumencie powinny być monitorowane przez członków PZKW. Do 31 marca 2015 r. pierwotna wersja LPIW powinna być poszerzone o doświadczenia płynące z realizacji pilotażu. Doświadczenia, uwagi, obserwacje członków PZKW i MGI są zbiorem unikalnych informacji dot. współpracy pomiędzy IPiIS i IRP, w związku z czym te cenne informacje powinny być  ujęte w ostatecznych wersjach LPIW (wypracowanych do 31 marca 2015 r.). Jednym z ważniejszych pkt. LPIW są cele, rezultaty, działania i wskaźniki rodzinnego programu. Ponieważ jest to projekt pilotażowy to oznacza, że istnieje możliwość zmodyfikowania celów, rezultatów, działań i wskaźników. Inaczej wskazujemy co pilotaż zweryfikował (pozytywnie/negatywnie) wśród celów, rezultatów, działań i wskaźników, więc w ostatecznej wersji LPIW będą zaktualizowane te informacje. Niezbędne będzie także przedstawienie przyczyn ewentualnych odstępstw w stosunku do celów, rezultatów, działań i wskaźników zaplanowanych na początku 2014 r. Dla projektu będą to jedne z istotniejszych informacji zamieszczonych w LPIW, ponieważ ukazywać będą unikalne sytuacje, doświadczenia, decyzje itd.

W styczniu 2015 r. opiekunowie rodzin (członkowie Mobilnej Grupy Interdysyplinarnej) wraz z rodzinami kończą blisko roczne testowanie kontraktów rodzinnych to jest rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Trwają prace Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych, które zakończą się 31 stycznia br. Osią prac MGI są Rodzinne Programy Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej oraz kontrakty rodzinne. W przypadku RPA oraz kontraktów rodzinnych sytuacja jest analogiczna jak z LPIW. Zgodnie z pkt. 10 RPA dokument ten będzie  monitorowany i dyskutowany na spotkaniach MGI i w efekcie zaktualizowany. W zaktualizowanym RPA członkowie MGI potwierdzą lub zakwestionują skuteczność opracowanych na początku 2014 r. koszyków usług. Wszystkie uwagi dot. aktualizacji celów, rezultatów, działań i wskaźników LPIW dotyczą również RPA.

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 742 879,00 zł

Dofinansowanie: 347 814,87zł


Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wypracowanie i przetestowanie modelu współpracy trójsektorowej pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie ułatwienia oraz wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat.

Miasto Poznań, przystąpiło do realizacji projektu jako Partner w dniu 23.12.2013 roku.

Projekt partnerski - MP partnerem. Lider - UAM

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 32 613zł


Realizacja projektu ma na celu umożliwienie do końca 2014 roku, 100 rodzicom (opiekunom prawnym), dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 18 miesiąca życia, powrotu do pracy poprzez zapewnienie dzieciom opieki instytucjonalnej w żłobkach miejskich.

Okres realizacji: 01.06.2013-31.12.2014


Wartość projektu: 2 030 939,74 zł

Wartość dofinansowania: 1 726 298,78 zł


Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych 162 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik elektronik poprzez ofertę specjalistycznych zajęć dodatkowych w zakresie wiedzy praktycznej, umiejętności językowych i zastosowania ICT.

Szkoła doposażona zostanie w szereg ciekawych pomocy dydaktycznych służących do przeprowadzenia zajęć dotyczących alternatywnych źródeł energii, instalacji elektrycznych, energoelektroniki, robotyki, grafiki komputerowej i fizyki.

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 543 920 zł

Dofinansowanie: 462 332 zł


Logistyk- absolwent z praktyką

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20% przyrostu wiedzy z matematyki, j. Angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu.

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 370 762,18zł

Dofinansowanie: 323 490 zł


Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb

Projekt skierowany jest do 130 osób bezrobotnych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera. Projekt przewiduje przeszkolenie 50 osób na poziomie ECDL START oraz 80 osób ECDL CORE.

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 340 340,00 zł

Dofinansowanie: 340 340,00 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej