Polska Pomoc Rozwojowa

Polska Pomoc Rozowjowa


"EFEKTYWNA ADMINISTRACJA LOKALNA. Podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd miasta - wymiana doświadczeń między Poznaniem i Kutaisi"

Projekt był realizowany w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Poznania i Urzędem Miasta Kutaisi. Głównym działaniem projektu były staże 2 grup przedstawicieli Urzędu Miasta Kutaisi w Poznaniu. W trakcie wizyt zostały przeprowadzone działania szkoleniowe i konsultacje mentorskie mające na celu wzmocnienie potencjału zawodowego kluczowych urzędników miasta Kutaisi. Podniesione zostały kompetencje dyrektorów i zastępców dyrektorów kluczowych wydziałów Urzędu Miasta Kutaisi. Beneficjenci nabyli wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i informacją oraz z wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w tym zakresie. Managerowie podczas pobytu w Poznaniu stworzyli projekty służące ulepszeniu pracy swojego wydziału. Pierwszym etapem realizacji projektu dla każdej z grup były szkolenia prowadzone przez trenerów z Urzędu Miasta Poznania m.in. z tematyki zarządzania miastem, zarządzania zasobami ludzkimi, strategii rozwoju Miasta, głównych procesów w zakresie obsługi mieszkańców. Etap drugi to indywidualne konsultacje mentorskie w wydziałach UMP z dziedzin reprezentowanych przez stażystów Urzędu Miasta Kutaisi. Konsultacje uzupełnione były zajęciami praktycznymi, wizytami w miejskich jednostkach administracyjnych, spółkach związanych z miastem, a także na uczelniach wyższych. Podczas tego etapu stażyści pisali projekty, które zawierają innowacyjne rozwiązania na gruncie reprezentowanych przez nich dziedzin. Etap trzeci to szkolenie z myślenia projektowego, na którym managerowie nabyli wiedzę z tego zakresu. Kolejny etap stanowiły konsultacje indywidualne. W związku z tym, że napisane projekty mają charakter długofalowy, będą na przestrzeni czasu wymagać z pewnością wielu konsultacji tak na etapie przygotowania, jak i późniejszego przeprowadzania. Ostatnim etapem podsumowującym staże było seminarium w Kutaisi, na którym beneficjenci podsumowali swój udział w projekcie i przedstawili stworzone przez siebie projekty - w seminarium uczestniczyło 51 osób, pracowników Urzędu Miasta Kutaisi.

Okres realizacji projektu od 15 maja 2009 do 30 lipiec 2009 r.

Całkowita wartość projektu: 260 190,00
Wysokość dotacji: 96 315,20 PLN


"Lepsza administracja. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi."

Projekt polegał na zaproszeniu do Poznania 6 stażystów z Gruzji z Kutaisi, miasta partnerskiego Poznania. 4 stażystów zostało wydelegowanych przez Urząd Miasta w Kutaisi, 2 stażystów zostało wydelegowanych przez Local Democracy Agency w Kutaisi. Dwie powyższe instytucje pełniły rolę partnerów w projekcie. Staż trwał blisko dwa miesiące od 5 września 2010 roku do 29 października 2010 roku. Podczas stażu stażyści odbywali szkolenia i wizyty studyjne z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, tworzenia, realizacji i koordynacji projektów oraz z zakresu przedsiębiorczości. Odbyli również szkolenia teoretyczne z zakresu zarządzania projektem tłumaczone na język gruziński. Ponadto stażyści odbyli wizyty studyjne w Bydgoszczy, oraz w trzech wielkopolskich gminach: Czarnków, Grodzisk Wielkopolski oraz Gostyń.

Okres realizacji projektu od 6 czerwca 2010 roku do 6 grudnia 2010 roku.
Całkowita wartość projektu: 211 284,81
Wysokość dotacji: 106 628 złotych


"Administracja lokalna wspiera przedsiębiorczość. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi."

"Administracja lokalna wspiera przedsiębiorczość. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi" to trzeci z kolei projekt realizowany przez Urząd Miasta Poznania ze środków Polska Pomoc Rozwojowa MSZ, po raz trzeci Miasto otrzymało całość wnioskowanej kwoty.
W roku 2011 za merytoryczną stronę projektu odpowiadał Wydział Działalności Gospodarczej UMP. Od 3 do 21 kwietnia 2011 w ramach projektu w Poznaniu przebywali reprezentanci Miasta Kutaisi biorący udział w projekcie.
Wśród tematów 2-tygodniowego stażu pod opieką ekspertów znajdowały się: współpraca z organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi działającymi na terenie Poznania, udział w Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości, wizyty studyjne w firmach, informacja o projektach i działaniach wspierających przedsiębiorczość akademicką; firmy start-up, spin-off; informacja o systemie i źródłach finansowania nowej działalności gospodarczej, omówienie dostępnych dla przedsiębiorców programów unijnych: WRPO, PROW, Innowacyjna Gospodarka, spotkanie z przedstawicielami innych instytucji finansujących działalność gospodarczą: WARP, Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych.
Trzeci tydzień przeprowadzony przez specjalistów z Fundacji Partnerzy dla Samorządów dotyczył: metodologii tworzenia projektu, wniosku aplikacyjnego dla przedsiębiorcy, metod i narzędzi wyszukiwania aktualnie dostępnych środków dla Gruzinów na projekty związane z  przedsiębiorczością oraz zarządzania projektem.

Okres realizacji projektu od 14 marca 2011 do 14 czerwca 2011 roku.
Wysokość budżetu projektu: 97 334 zł
Dotacja MSZ: 71 148 zł


"Zawód a rynek. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego oraz przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi".

Głównym celem było podniesienie jakości edukacji zawodowej w Kutaisi. Podczas stażu zorganizowanego przez 5 poznańskich szkół zawodowych, ich kadra nauczycielska oraz uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami ze stażystami z Gruzji. Staż zorganizowano również w celu nawiązania trwałej współpracy międzynarodowej przez partnerskie szkoły i wybrane poznańskie firmy, w których gruzińscy uczniowie odbyli praktyki. Ponadto, projekt miał na celu  zainicjowanie współpracy pomiędzy samorządem Kutaisi, szkołą zawodową i sektorem prywatnym.
Od 7 do 25 maja 2012 r.  grupa 26 uczniów i nauczycieli z miasta partnerskiego  Kutaisi (Gruzja) odbyła staż w Poznaniu. To był już czwarty międzynarodowy projekt realizowany przez Miasto Poznań wraz z partnerskim miastem Kutaisi, dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach Polskiej Pomocy. Tegoroczna edycja była efektem współpracy Miasta Poznań, Miasta Kutaisi, Szkoły Zawodowej w Kutaisi oraz pięciu poznańskich szkół: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Łączności oraz Zespołu Szkół Komunikacji

Dotacja MZS  151 972 zł.
Okres realizacji projektu od 1 marca do 31 października 2012 r.


"Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym"

Miasto Poznań uzyskało piąty z kolei grant z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2013 roku grant przeznaczono na współpracę z miastem partnerskim Kutaisi  w ramach projektu pt.: "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym"
Celem projektu było podniesienie jakości świadczeń na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w Kutaisi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy specjalistami z Poznania i Kutaisi oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnej administracji i organizacjami pozarządowymi w Kutaisi.
W ramach projektu staż w Poznaniu odbyła grupa 10 uczestników z miasta Kutaisi w Gruzji - pracowników organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Kutaisi. Projekt "Partnerzy przeciw wykluczeniu" służył przede wszystkim wprowadzeniu trwałej zmiany w podejściu do kwestii niepełnosprawności wśród administracji lokalnej w Kutaisi, która dotąd nie współpracowała na tym polu z organizacjami pozarządowymi. Działania projektu wyposażyły osoby pracujące w Kutaisi na co dzień z niepełnosprawnymi w wiedzę m.in. z zakresu nowych metod pracy. Podniesienie kwalifikacji beneficjentów oraz przekazanie im pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy stworzyły efekt mnożnikowy - wiedza i narzędzia zostaną przekazane współpracownikom beneficjentów i innym osobom działającym w tym środowisku. Projekt był jednocześnie kontynuacją poprzednich działań związanych z aktywizacją i wspieraniem przedsiębiorczości grup zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną.

Dotacja 194 290 zł
Wartość projektu: 242 995 zł
Okres realizacji projektu od 1 maja do 30 listopada 2013 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej