Mikrownętrza urbanistyczne - małe miejsca duży potencjał

Mikrownętrza urbanistyczne - małe miejsca duży potencjał

Interdyscyplinarne Warsztaty Projektowe pt. Mikrownetrza urbanistyczne, małe miejsca - duży potencjał"

Warsztaty odbywały sie w dniach 15.09 - 26.09.2014 roku. Organizowane były one w ramach realizacji "Programu dla Śródmieścia", "Miejskiego Programu Rewitalizacji" oraz Programu "Akademicki i Naukowy Poznań" w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r. Organizatorem było Miasto Poznań, Oddział Rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania, przy współpracy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W skład zespołu koordynującego wyżej wymienione warsztaty wchodzili: pracownicy Oddz. Rewitalizacji, Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania oraz pracownicy Zakładu Planowania Przestrzennego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu: dr inż. arch. Bogusz Modrzewski, dr inż. Sylwia Staszewska.

W warsztatach wzięło udział 39 studentów z pięciu poznańskich uczelni wyższych, tj.: Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Artystycznego, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Utworzyli oni osiem pięcioosobowych interdyscyplinarnych grup warsztatowych, których zadaniem było poznanie uwarunkowań wybranych mikrownętrz zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Do obszarów objętych analizą należały:

Śródka-Ośr. Szkolno Wychowawaczy dla Dzieci Niesłyszących

Św Marcin - Piekary - Wysoka

Plac - Różana - Górna Wilda

Pasaż - Fabrowskiego - Poznańska

Plac - Graniczna - Małeckiego

Chwaliszewo - Wielka - Garbary

Pasaż Apollo - Piekary

Schody - Marcinkowskiego - Kozia

Ze względu na czas trwania warsztatów prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym tygodniu dokonano analizy i oceny stanu istniejącego, w drugim uwagę skupiono na pracy projektowej.

W zakres badań wchodziły: usytuowanie mikrownetrza w układzie urbanistycznym śródmieścia, analiza urbanistyczna, analiza zabudowy i zagospodarowania. Celem było także poznanie warunków dla aktywności pozadomowej użytkowników badanej przestrzeni. Dokonano analizy użytkowania terenu oraz waloryzacji klimatyczno-przyrodniczej. Ważne był rozpoznanie uwarunkowań prawnych oraz warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oceniono psychoestetyczny charakter mikrownetrza oraz wyznaczono obszary dysfunkcyjne i wymagające przekształceń. Celem analiz w pierwszym tygodniu warsztatów było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

Z jakich elementów zbudowana jest rozważana całość przestrzenna?

Jakie warunki spełnia miejsce w realizacji potrzeb użytkowników?

Jakie są przyrodnicze warunki użytkowania miejsca?

Jakie są warunki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej?

Jaki jest psychoestetyczny odbiór miejsca?

W drugim tygodniu warsztatów studenci dokonali oceny stanu istniejącego, ustalili wnioski końcowe, a następnie sprecyzowali wytyczne projektowe, które były podstawą propozycji zmian w mikrownętrzu. Za część projektowa (merytoryczną i graficzną) odpowiedzialni byli wyłącznie studenci.

Całoś warsztatów została zakończona wernisażem w Śluzie Katedralnej w Bramie Miasta Poznania. Wystawę można oglądać do 31 października br.

tekst: dr inż. Sylwia Staszewska

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej