Konsultacje społeczne - Śródmieście 2013

Konsultacje społeczne - Śródmieście 2013

28 listopada br. Prezydent Miasta Poznania rozstrzygnął uwagi złożone w ramach konsultacji społecznych do projektu Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. Zaakceptowany przez Prezydenta projekt programu został przekazany do Biura Rady Miasta Poznania.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, projekt dokumentu ze zmianami wprowadzonymi w wyniku ww. rozstrzygnięcia będzie udostępniony do publicznego wglądu do dnia 4 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w pokoju 412 (IV p.), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Miasta Poznania.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 grudnia 2013 r. Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania za pośrednictwem Biura Koordynacji Projektów (w formie mailowej na adres rewitalizacja@um.poznan.pl, oraz pisemnej - bezpośrednio w pok. 412). Złożone uwagi będą rozpatrywane przez Komisję Rewitalizacji przed sesją Rady Miasta w dniu 10 grudnia 2013 r.

Załączniki


Konsultacje społeczne - etap I

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. Projekt dokumentu będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 18 do 22 listopada 2013 r. w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w pokoju 412 (IV p.), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Miasta Poznania od 18 do 24 listopada br. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w środę, 20 listopada o godzinie 18.00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, przy placu Kolegiackim 17, w Sali Białej (I piętro).

Uwagi do projektu Programu przyjmowane będą do poniedziałku 25 listopada br., do godziny 12:00, w formie mailowej na adres rewitalizacja@um.poznan.pl, oraz pisemnej - bezpośrednio w pok. 412 (Oddział Rewitalizacji).

Załączniki


Mapa potrzeb lokalnych - warsztaty

W dniu 30 lipca 2013 roku odbyły się warsztaty, których celem było opracowanie Map potrzeb lokalnych. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele śródmiejskich rad osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz, Wilda. Łączna liczba uczestników wyniosła 13 osób.

Poszczególne rady osiedli zostały poproszone przed warsztatem o przygotowanie listy problemów i potrzeb, uszeregowanych w 5 kategorii: bezpieczeństwo, porządek, zieleń i rekreacja, infrastruktura oraz inne. Warsztat zapoczątkowała prezentacja dotycząca ogólnych założeń oraz celów Programu dla Śródmieścia. Następnie przedstawiciele poszczególnych rad poproszeni zostali o krótkie zreasumowanie najważniejszych problemów występujących na obszarze osiedli oraz przedstawienie sposobu zbierania danych oraz identyfikacji problemów oraz potrzeb.

Konkluzje skłoniły uczestników warsztatu do weryfikacji i rozwinięcia list problemów potrzeb. Kolejnym etapem prac było lokalizowanie poszczególnych problemów potrzeb na mapie przedstawiającej śródmieście Poznania.

Rezultatem warsztatu są: mapa potrzeb lokalnych zawierająca tabelaryczny spis problemów i potrzeb oraz mapę ze zlokalizowanymi problemami / potrzebami. Na mapie przedstawiono 149 problemów/potrzeb, zaś w tabelach przedstawiono ich 140 W kontekście całego śródmieścia przeważają problemy dotyczące związane z bezpieczeństwem, zielenią oraz infrastrukturą techniczną.

Załączniki


Warsztaty dla przedstawicieli śródmiejskich rad osiedli

30 lipca 2013 r. Biuro Koordynacji Projektów organizuje warsztaty dla przedstawicieli śródmiejskich rad osiedl. W ramach spotkania mieszkańcy identyfikować będą lokalne problemy w zakresie m.in. infrastruktury, zieleni oraz bezpieczeństwa. Efektem warsztatów będzie kompleksowa mapa ukazująca potrzeby występujące na obszarze Śródmieścia.


Prezentacja wersji roboczej Programu dla Śródmieścia

W trakcie posiedzenia Zespołu Monitorującego Prace nad Programem dla Śródmieścia, odbyła się prezentacja wersji roboczej Programu oraz jej przekazanie w celu zaopiniowania przez członków Zespołu. Wersja robocza Programu została opracowana na podstawie analizy danych przestrzennych i demograficznych Śródmieścia oraz w wyniku kwerend przeprowadzonych m.in. wśród wydziałów Urzędu Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej