Partnerzy rewitalizacji

Forum Rewitalizacji

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji powstało w 1998 r. z inicjatywy osób związanych z programami rewitalizacji prowadzonymi w niektórych miastach, jako miejsce integracji środowisk związanych z rewitalizacją, dyskusji istotnych zagadnień, wymiany doświadczeń i poglądów. FR jest jedyną tego typu organizacją działającą obecnie w Polsce.

Do najważniejszych celów działalności FR należą:

kształtowanie opinii i współudział w zakresie realizacji programu rewitalizacji wybranych obszarów miast i miejscowości oraz współudział w inicjowaniu i koordynowaniu takich programów,

upowszechnianie wiedzy o procesach i procedurach rewitalizacji,

prezentacja i promocja osiągnięć rewitalizacji,

udzielanie pomocy członkom Forum w sprawach związanych z programowaniem, promocją i wdrażaniem programu rewitalizacji i prowadzenie poradnictwa w tym zakresie,

pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków na opracowanie dokumentacji i przygotowanie programów rewitalizacji w zrzeszonych miastach i miejscowościach.

Poznań uczestniczył w pracach Forum Rewitalizacji od 2005 r. jednak dopiero 29 sierpnia 2006 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę ws. przystąpienia Miasta Poznań do Stowarzyszenia FR, już jako członka wspierającego.

W 2009 r. został powołany Poznański Oddziału Forum Rewitalizacji.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

"Wspólna, nie znaczy niczyja - edukacja i kultura na rzecz przestrzeni publicznej"

konferencja pt. Ustawa o rewitalizacji jako praktyczny instrument wsparcia odnowy polskich miast 2007.


Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej. Jego tradycje sięgają 1945 r., kiedy to na Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, a w marcu 1950 r. - Wydział Architektury.

Obecnie Wydział zatrudnia 54 nauczycieli akademickich i kształci około 1100 studentów I i II stopnia na dwóch kierunkach: Architektura (przed zmianą nazwy kierunku: Architektura i Urbanistyka) oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą następujące jednostki: Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych. Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzony na Wydziale kierunek studiów Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a w 2013 r., w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych, KEJN przyznał Wydziałowi Architektury kategorię A.


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest placówką naukowo-dydaktyczną o bogatej tradycji kształcenia i silnym zapleczu naukowym, posiada również renomę prężnego ośrodka analiz gospodarczych. Jako uczelnia o profilu ekonomicznym rozwija wszystkie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych, przewodniczy licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów, a także nieustannie pogłębia współpracę z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Konferencja na temat przestrzeni publicznej

Karta przestrzeni publicznej

Seminarium na temat przestrzeni publicznej


Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Kadrę dydaktyczną Uczelni tworzy 851 nauczycieli akademickich, w tym 209 profesorów, 60 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów.

źródło: http://puls.edu.pl/?q=uczelnia/historia

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Wystawa "Myśl - Potencjał - Rozwój" 2014

interdyscyplinarne warsztaty projektowe "Mikrownętrza urbanistyczne - małe miejsca, duży potencjał" 2014

Praktyki studenckie "Zintegrowanie struktury miejskiej ze Starym Korytem Warty"


Uniwersytet Artystyczny oraz Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu istnieje od ponad 90 lat. Jego początek wyznacza rok 1919, gdy założono w Poznaniu Szkołę Sztuk Zdobniczych, przekształcona później w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Ta nazwa towarzyszyła Uczelni równo pół wieku. W 1996 PWSSP uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. Z dniem 7 lipca 2010 roku Akademia Sztuk Pięknych zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Zmiany nazwy Uczelni związane były z jej ciągła ewolucja strukturalna i programowa. W ten sposób kształtowała się tradycja Uniwersytetu znajdującego się w procesie przemian Uczelni żywej, otwartej, poszukującej wartości artystycznych i intelektualnych. Ani dawniej, ani dziś w poznańskiej szkole nie dominowała jedna doktryna artystyczna, projektowa czy estetyczna. Uczelnia przy Alejach Marcinkowskiego 29 była i nadal jest miejscem spotkań różnych koncepcji wielu dziedzin sztuki: od dyscyplin klasycznych po najbardziej współczesne.

Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest instytucją ukierunkowaną na działalność promującą UAP. Istotnym elementem misji Fundacji jest propagowanie oraz podejmowanie działań organizatorskich i edukacyjnych dla rozwoju sztuk pięknych (projekty artystyczne, warsztaty, seminaria, konferencje oraz wydawane publikacje), a także integrowania środowisk związanych ze sztuką, budowanie sieci kontaktów i wymiany doświadczeń.

źródło: http://fundacja.uap.edu.pl/fundacja/o-fundacji/


Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów to godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego - pereł systemu edukacyjnego dawnej Rzeczypospolitej. Dziś nasz Uniwersytet, od lat we wszystkich rankingach sytuujący się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych, przeżywa okres wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego.

Dalszy dynamiczny rozwój naszej Almae Matris będzie stymulowała przyjęta przez Senat uczelni Strategia rozwoju UAM na lata 2009-2019 - gwarancja nowych osiągnięć i godnego, na miarę naszych aspiracji, miejsca wśród uniwersytetów Europy i świata. Aktualnie na 49 kierunkach i 183 specjalnościach studiuje ponad 47 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób dokształca się na studiach podyplomowych oraz kursach edukacyjnych. Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

interdyscyplinarne warsztaty projektowe "Mikrownętrza urbanistyczne - małe miejsca, duży potencjał" 2014

Konferencja na temat przestrzeni publicznej

Karta przestrzeni publicznej

Seminarium na temat przestrzeni publicznej


CK Zamek

Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Naszym celem jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji dzieł i spotkań z odbiorcami.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Program Ścisłe Centrum 2015

Przechadzki 2013

"Przechadzki po Św. Marcinie - kino, kawiarnia i spacer..." 2014

Salon Muzyczny -

Jarmark Świętojański 2012


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP), powstałe w Polsce 5 maja 1950 roku, na wzór istniejących w większości krajów świata pozarządowych instytucji oświaty dorosłych, zostało uznane Rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932 r. jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności.

TWP jest społecznym ruchem oświatowym, który za główne swe cele uznaje:

podnoszenie standardu życia intelektualnego i upowszechnianie uniwersalnych wartości i norm humanistycznych przez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej

sprzyjanie rozwojowi osobowości uczestników procesów edukacyjnych, krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej

wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców miast i wsi

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Święty Marcin - re-ANIMACJA!

budowanie kolacji św. Marcin


Koalicja Święty Marcin

Koalicja ma służyć rewitalizacji społecznej Św. Marcina, mobilizacji w celu tworzenia lokalnej tożsamości. Od kilku lat trwają debaty i konsultacje związane z rewitalizacją ulicy Św. Marcin. Ostatnio zakończyły się kolejne , skierowane do mieszkańców, firm i organizacji w celu zebrania pomysłów na ścisłe centrum Poznania. Jednak nawet najlepsze rozwiązania komunikacyjne, architektoniczne na nic, jeśli w parze nie pójdzie troska o ożywienie społeczne tej części miasta. Takim samym staraniom jak o inwestycje powinna być troska o mieszkańców Sw. Marcina i ulic przyległych, oraz firm, które prowadzą swoje biznesy w coraz trudniejszej sytuacji ze względu na prawie wygasłe, bez animuszu centrum.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu wyszło naprzeciw polepszenia tego stanu rzeczy i nie czekając na propozycje władz miejskich podjęło działania zmierzające do zerwania animowości mieszkańców i podmiotów funkcjonujących przy ul. Sw. Marcin. TWP zorganizowało w swojej siedzibie spotkanie mieszkańców i firm, którym na sercu leży dobro tej części miasta. Powstały podwaliny pod powołanie Koalicji Swiętomarcińskiej. Spośród 24 podmiotów deklarujących współpracę należy wskazać (oprócz lidera jakim jest TWP) Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi z Powstańców Wielkoposkich, CK Zamek, Pub Nowa Czytelnia, Balance, Reinbow Tours, WSB, CenterMed, Hotel Rzymski, Amore Bio Gelato, Karmelkowo a przede wszystkim mieszkańców, którzy chętnie zgłosili swój akces do podniesienia atrakcyjności ulicy.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Święty Marcin - re-ANIMACJA!

Odmień swoje podwórko 2016


Parafia przy kościele pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki

Kościół na Śródce istniał już w 1 poł. XIII w. Obecna gotycka świątynia powstała prawdopodobnie w 4 ćwierci XV w. Niedługo potem wybudowano zakrystię, wieżę i kaplicę św. Barbary; przylegającą od południa kaplicę św. Filipa Nereusza dostawiono ok. 1650 r. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich kościół odbudowano w 1658 r. W latach 1671-1805 był w rękach filipinów. Obecnie jest kościołem rektorskim w parafii archikatedralnej.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Koncerty śródeckie 2014

"Śródka na starych fotografiach"

spektakl plenerowy "PostKARNAWAŁ, czyli droga do Prawdy".

Dzień sąsiada

koncert pieśni i kolęd pt. "Wśród nocnej ciszy".

Przechadzki po Śródce - kino, kawiarnia, spacer...

koncert Muzyki Dawnej

Procesja Światła


Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic Śródeja

Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i okolic "Śródeja" powstało na gruncie Komitetu Osiedlowego "Nasza Rodzina" Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Śródki i okolic oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców-dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym w szczególności:

animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,

propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia społeczności lokalnej,

wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych, obywateli i innych podmiotów działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska,

inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i pozarządowych,

rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym oraz postaw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

promocja Śródki i okolic

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

imprezy towarzyszące otwarciu Bramy Poznania

Średniowieczny Targ Śródecki

Śródeckie Centrum Aktywności

koncerty w ramach Salonu Muzycznego na Śródce

Lato Pośrodku


Stowarzyszenie Wędrowni Architekci

Stowarzyszenie powstało w 2004 r. Jego członkowie to głównie architekci, absolwenci, studenci oraz pasjonaci z Poznania i okolic. Wszystkich łączy zamiłowanie do architektury, którą w swoich działaniach starają się zachowywać i promować, pokazując jej zalety oraz pomagając niwelować jej wady. Praca stowarzyszenia polega zarówno na działaniach praktycznych, takich jak pomoc w remontach, przy opracowywaniu projektów oraz budowaniu jak i na organizowaniu warsztatów, wystaw, festynów, pomagających zrozumieć lokalną architekturę i docenić jej wartość, szczególnie wśród jej użytkowników. Obecnie zajmują się głównie architekturą drewnianą, szachulcową i tzw. ekologiczną, zagadnieniami związanymi z rozwojem zrównoważonym oraz edukacją.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

wykłady w ramach Śródeckiego Uniwersytetu Alternatywnego 2011

Akcja "Międzymoście" w czerwcu 2008 i 2011

Święto Sąsiadów na Śródce w maju 2008 i 2009

Ponadto są autorem zwycięskiej pracy na projekt zagospodarowania przestrzeni południowej części Śródki w Poznaniu wraz z programem funkcjonalno-przestrzennym w konkursie zorganizowanym przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.


Stowarzyszenie Chwaliszewo

Stowarzyszenie powołane do życia w marcu 2009 roku, mające na celu doprowadzenie do rewitalizacji dzielnicy Chwaliszewo ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych obiektów, ciągów komunikacyjnych, parków i zieleni miejskiej. Realizuje swoje cele między innymi poprzez współpracę z władzami miasta, lokalnymi autorytetami, środowiskami opiniotwórczymi, przedstawicielami nauki i mediów.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

warsztaty "RE-WITA STARE KORYTO WARTY "

przechadzki "kino kawiarnia, spacer..."

wystawa Czartoria 2010

Dzień sąsiada

Warsztaty światła

Remont schodów przy ul. Czartoria

Rewitalizacja w budowie"


Stowarzyszenie Loża Patronów Teatru

Stowarzyszenie istniejące od 1999 roku, które jest kontynuacją działającej w latach 1989-1997 Fundacji Teatru Nowego w Poznaniu. Jest to grupa osób, które pasjonują się sztuką teatralną, a swoje działania koncentrują wokół Teatru Nowego.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

"Teatr z klasą"

"Rewitalizacja w budowie"


Stowarzyszenie Ulepsz Poznań

Ulepsz Poznań, to oddolna i w pełni niezależna inicjatywa grupy mieszkańców, którym zależy na własnym mieście.W 2013, po regularnym powiększaniu się zespołu, sformalizowali działalność zakładając stowarzyszenie.

"Naszym priorytetem jest obecnie zwiększanie zainteresowania poznaniaków różnorodnymi aspektami miasta, w którym żyją. Wierzymy, że poprzez pozytywne zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie miasta wspólnie przyczyniamy się do jego szeroko rozumianego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi postulatami oraz dotychczas zrealizowanymi projektami, by zrozumieć naszą wizję rozwoju Poznania."

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

"Przyjedź do śródmieścia. Poznaj lokalnych przedsiębiorców" Projekt wspierania drobnego handlu i usług w Śródmieściu.

Schody "kredki" na Chwaliszewie (wraz ze Stowarzyszeniem Chwaliszewo i radą Osiedla Stare Miasto)


Fundacja Twórców Architektury

Organizacja pozarządowa, działająca od 2003 r. Jej misją jest przygotowanie ludzi do świadomego kształtowania otaczającej nas przestrzeni.

Misją fundacji jest przygotowanie ludzi do świadomego kształtowania otaczającej przestrzeni

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Warsztaty edukacji architektonicznej dla dzieci i młodzieży

Rewitalizacja w budowie


Fundacja Edukacyjno-Artystyczna Puenta

Fundacja została założona przez prof. Elżbietę Karolak, Arletę Kolasińską i Małgorzatę Matuszko w 2012 r. w celu realizacji i promocji działań w obszarze kultury i sztuki oraz edukacji, oświaty i wychowania. Jej fundatorki są inicjatorkami i realizatorkami wielu projektów kulturalno-edukacyjnych, współorganizowanych z lokalnymi samorządami, artystami, szkołami muzycznymi i organizacjami kulturalnymi.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Mobilny Dom Kultury

cykl imprez artystycznych "A w niedzielę po sumie na moście"

"Pośrodku Śródki"

Dzień sąsiada

Koncerty śródeckie

Koncert dla Ziemi

V Średniowieczny Targ Śródecki

ŚRÓDECKIE ANIOŁY

Wigilia na Śródce


Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu tym jest placówką o wieloletnich tradycjach. Kompleks budynków szkolnych pochodzi z początku XX wieku, na przestrzeni lat mieściły się tu szkoły : nr 7, nr 8, nr 35, nr 36. Szkoła Podstawowa nr 36 powstała w 1933 r. łączy tradycję szkół na Jeżycach z nowoczesnością. Obecnie szkoła liczy 13 oddziałów, na terenie szkoły funkcjonuje także oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci pięcio- i sześcioletnie.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

"Teatr z klasą" 2011

"Rewitalizacja w budowie" 2012


Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I

Szkoła podstawowa przy zbiegu ulic Estkowskiego, Garbar i Szyperskiej kształcąca dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia. Działająca od 1917 roku z przerwą w latach 1939-1945.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Odmień swoje podwórko 2015

Warsztaty światła 2010

Rewitalizacja w budowie 2012

"Wspólna nie znaczy niczyja - edukacja i kultura na rzecz przestrzeni publicznej"


Filia Biblioteki Raczyńskich ul. Chwaliszewo

Filia oferuje:

Księgozbiór - 35 tys. woluminów:

literatura piękna,

duży wybór literatury pięknej Europy Środkowej i Bałkanów,

bogaty księgozbiór historyczny, szczególnie z zakresu II wojny światowej,

lektury szkolne,

literatura naukowa i popularnonaukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy.

W czytelni:

księgozbiór podręczny,

gazety i czasopisma.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Dostęp do Internetu.Współpraca ciągła, m.in. udzielanie informacji na temat działań Oddziału Rewitalizacji

przechadzki "Kino, kawiarnia, spacer..."

Dzień sąsiada na Chwaliszewie


Rada Osiedla Stare Miasto

Osiedle Stare Miasto - osiedle administracyjne Poznania (od 1 stycznia 2011 roku), obejmujące centralny obszar miasta. Według danych z 12 sierpnia 2010 r. obszar przyszłego osiedla o powierzchni 3,91 km², zamieszkiwało 30 216 osób.

Do zadań Osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, określone w statucie osiedla - Statut Miasta § 39 i dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:

tworzenia więzi lokalnych;

funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;

lokalnych dróg, chodników i parkingów;

oświaty, kultury, sportu, rekreacji;

ładu przestrzennego;

porządku i bezpieczeństwa;

stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;

dbałości o mienie Miasta;

usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

warsztaty "RE-WITA STARE KORYTO WARTY 2"

Odmień swoje podwórko 2013


Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria

Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady jest jednostką pomocniczą miasta działającą nieprzerwanie od 1998 r. Wśród wielu spraw, jakie podejmuje Rada Osiedla, najważniejszym było zainicjowanie działań związanych z odbudową historycznego połączenia między Śródką a Ostrowem Tumskim, czyli budową mostu bpa Jordana. Od momentu podjęcia działań rewitalizacyjnych na Śródce, Rada Osiedla czynnie włącza się w realizację Miejskiego Programu Rewitalizacji na tym obszarze. W 2007 r. opracowała przy pomocy Urzędu Miasta Poznania Społeczną Koncepcję Zagospodarowania Śródki, którą poddano konsultacjom społecznym i przekazano do wydziałów i jednostek miejskich, biorących udział w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródki.

Rada Osiedla wydaje od 1998 r. kwartalnik "Wokół Śródki", w którym można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach z życia lokalnej społeczności, ale także o historii miejsca i rewitalizacji Śródki. Kwartalik dostępny jest na naszej stronie, w zakładce

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Kwartalnik "Wokół Śródki"

koncert pieśni i kolęd pt. "Wśród nocnej ciszy"


Pracownia Architektoniczna TOYADESIGN

Poznańskie kreatywne biuro designersko - architektoniczne założone w 1994 roku. Zajmuje się projektowaniem architektonicznym, projektowaniem wnętrz i wystaw oraz kompleksową identyfikacją wizualną.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

"Z perspektywy czasu - instalacja świetlna" 2015


Restauracja Hyćka

Restauracja przy ul. Rynek Śródecki, w której poza działalnością gastronomiczną, odbywają się koncerty muzyczne, mini spektakle teatralne czy wieczory z grami planszowymi. Hyćka - bez czarny (Sambucus nigra ) nazywany bywa bzem lekarskim lub bzem aptekarskim, dla Wielkopolan hyćką lub hyczką.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

biuro mieszkańca Śródki

Przyjedź do Śródmieścia

przechadzki "Kino, kawiarnia, spacer..."

wykłady w ramach Śródeckiego Uniwersytetu Alternatywnego 2011

Rewitalizacja w Budowie

Odmień swoje podwórko


Kino Malta

Położone na obrzeżach Centrum Poznania, kino "Malta" choć pozbawione klimatyzacji, jest niezwykle klimatyczne, posiada złotoekranową duszę i wyrobionego widza. Filmy nie smakują tu colą i popcornem, a czas płynie inaczej - nie odmierza go nerwowy rytm premier, a filmy nie umierają w przyspieszonym tempie, ale żyją długo i powracają.

Kino "Malta" od początku czynnie włączyło się w proces rewitalizacji na obszarze Śródki. Podczas obchodów Dnia Sąsiada na Śródce przygotowało plenerową projekcję filmu "Amelia", a w ramach akcji edukacyjno-kulturalnej "Tu się Polska zaczęła... Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki" zaprezentowała dzieciom i młodzieży blok filmowy o dawnym Poznaniu. W programie obchodów uroczystego otwarcia nowego mostu cybińskiego nie mogło zabraknąć także festiwalu filmów z mostem w tle, prezentowanych właśnie w Kinie Malta.

Kino Malta zakończyło swoją działalność na Śródce w maju 2010 r.

Nowa siedziba kina Malta Charlie&Monroe znajduje się przy ul. Rybaki 6a (w podwórzu).

Kino Malta choć na chwilę powraca na Śródkę, prezentując senase filmowe, w ramach cyklu przechadzek po Śródce kino, kawiarnia i spacer...

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Przechadzki po Śródce "kino, kawiarnia i spacer..."


Kino Muza

Kino Muza działa od 1908 roku - zostało otwarte pod nazwą"Theater Apollo". W 1910 roku przybrało nazwę "Colosseum", w 1934 "Europa", 1935 "Świt", w 1940 "Zentral Lichtspiele", w 1945 "Wolność" i od lat 50-tych "Muza".

Muza jest jednym z poznańskich kin studyjnych, które zachowało wygląd i repertuar kina z tradycjami. Kino Muza oferuje swoim widzom bogaty program arthousowy, organizuje wiele przeglądów filmowych i festiwali, gromadzi widzów podczas cykli skierowanych do studentów (DKF Kamera, Nieprzyzwoicie Tanie Czwartki), kobiet (Babska Muza), rodzin (Poranki Rodzinne, Z dzieckiem w kinie).

Motto kina brzmi: WIEMY, CO GRAMY. Ma to odzwierciedlenie w starannie dobieranym repertuarze, w którym można znaleźć przede wszystkim kino europejskie i autorskie.

Kino należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Europa Cinemas.

W 2008 roku kino obchodziło Jubileusz 100-lecia działalności wyjątkowym przeglądem: pokazano 100 filmów przez ostatnich 100 dni w roku. W roku 2009 kino wznowiło nośny przed laty cykl seansów pod nazwą Konfrontacje.

W kinie Muza realizowany jest program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Kino kawiarnia i spacer Przechadzki po Św. Marcinie 2015

Święty Marcin - re-ANIMACJA! Kobiety na Św. Marcinie


Kamea Cafe

Kawiarnia i galeria przy ul. Wronieckiej specjalizująca się w deserach, kawach i znana z niesamowitej atmosfery.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Przechadzki "Kino, kawiarnia, spacer..."

Przyjdź do śródmieścia

warsztaty w ramach projektu "Przyjdź do śródmieścia"


Vine Bridge

Najmniejsza poznańska restauracja serwująca dania nowoczesnej kuchni polskiej, mieszcząca się przy moście Biskupa Jordana

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Poznański Bieg Kelnerów

Przechadzki po Śródce - kino, kawiarnia, spacer...


ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Enea, której głównym profilem działalności jest oświetlenie zewnętrzne i wnętrzowe. Firma specjalizuje się w projektowaniu, budowie i eksploatacji oświetlenia, kompleksowym wykonawstwie modernizacji oświetlenia drogowego, projektowaniu i realizacji iluminacji przestrzeni miejskich oraz świątecznych.

Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:

Iluminacje świąteczne na ul. Chwaliszewo

Warsztaty światła

"Wspólna, nie znaczy niczyja - edukacja i kultura na rzecz przestrzeni publicznej"


Kasia Orwat Home Design i KOLAB

PROJEKTOWANIE | ARANŻOWANIE | LIFTINGOWANIE WNĘTRZ

+ konsultacje wnętrzarskie + HOME STAGING = HOME DESIGN

Pracownia Kasi Orwat powstała 2011 roku w Poznaniu.Projektuje wnętrza unikatowe, pragmatycznie funkcjonalne, przyjazne i.. ładne :) dopracowane w szczególe, łączące surowość i miękkość w jedno. Pracownia mieści się na Chwaliszewie.

KOLAB _ s p a c e _ to przestrzeń, którą możesz wynająć i dostosować do swoich potrzeb w zależności od zapotrzebowania i pomysłów może dynamicznie zmieniać.


Muzeum Introligatorstwa

Stała ekspozycja rzemiosła introligatorskiego przy antykwariacie "Rosa" na ul. Matejki 53 jest prywatną kolekcją Pana Leonarda Rosadzińskiego, zebraną w ciągu 12 lat. Tworzenie obecnego, imponującego zbioru zaczęło się od kupna pierwszej maszyny do krojenia bloku książki od pani Henryki Sienniak.

W muzeum zgromadzone są liczne eksponaty: maszyny, narzędzia i wyroby z XIX i XX wieku poznańskich mistrzów introligatorów, m.in. Jerzego Strzedzińskiego, Floriana Wojciechowskiego, Braci Lewandowskich, Piotra Klimkiewicza, Alojzego Bródki, Henryka Szypczyńskiego oraz mistrzów introligatorów spoza Poznania, m.in. Karola Kuczyńskiego z Gniezna, Stanisława Kwiatkowskiego z Góry k. Promna. W skład kolekcji wchodzą:

maszyny tj.: krajarki do papieru, złociarki na duszę, gazowe i elektryczne, prasy dębowe i metalowe, prasy do złocenia krawędzi książki i do ścinania bloku książki nożem okrągłym, krosno do szycia bloku książki, rysówka do tektury,·

narzędzia introligatorskie (szpikulce, kostki, łuki, tłoki i radełka introligatorskie),·

narzędzia do ornamentyki na zimno i na gorąco (filety, mosiężne klisze ornamentowe),·

narzędzia i materiały do złocenia krawędzi bloku książkowego (płatki złota, nośnik z włosia, trzepaczka do białka, cyklina, bolus).

Mają się tu również odbywać liczne spotkania literackie i wystawy książek.Pierwsi goście pojawili się w muzeum Pana Leonarda Rosadzińskiego już 16 czerwca br., w związku ze zorganizowanym na Osiedlu Targowym Świętem Sąsiada. Poniżej, kilka fotografii ze zwiedzania Muzeum.

Panu Leonardowi Rosadzińskiemu serdecznie gratulujemy stworzenia wspaniałej ekspozycji i życzymy dalszych sukcesów!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej