Odmień swoje podwórko 2021

Miasto Poznań po raz dwunasty organizuje akcję "Odmień swoje podwórko". Celem akcji, która realizowana jest od 2010 roku, jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, założenia i formuła akcji zostały zmienione i dostosowane do bieżącej, trudnej i stawiającej przed nami nowe wyzwania sytuacji, dlatego też część projektowa akcji zaplanowana została, podobnie jak w roku poprzednim, w formule konsultacji zdalnych.

Podobnie jak w ubiegłym roku chcielibyśmy, ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę połączyć z działaniami, które poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie, poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu.

Akcja niezmiennie skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja będzie okazją do rozpoczęcia przeobrażeń tych terenów w oparciu m.in. o zieleń i inne ekologiczne rozwiązania, poprawy stanu ich zagospodarowania, podniesienia jakości ich estetyki, aby stały się one atrakcyjnymi i przyjaznymi miejscami do budowania dobrych relacji społecznych.

Formuła akcji Odmień swoje podwórko 2021

Akcja "Odmień swoje podwórko" jest obecnie realizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania, projekt 1.1. Aktywizacja i integracja społeczna i składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego przygotowanie przez zespoły projektowe koncepcji zagospodarowania i ożywienia swoich lokalnych przestrzeni, z możliwością konsultowania pomysłów z ekspertami w zakresie kształtowania terenów zielonych w trybie zdalnym;

b) terenowego, który inicjuje wykonanie przez uczestników wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów.

W ramach projektu Miasto zapewnia:

- pomoc ekspertów w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- materiały dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions),

- nagrody w konkursie projektów, stanowiące uzgodnione elementy powstałych koncepcji lub projektów np. sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury itp., które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji, zgodnie z regulaminem akcji.

W tegorocznej edycji akcji preferowane są projekty wspierające ekologiczne rozwiązania, zakładające zakup sadzonek roślin, ziemi itp.

Ramowy harmonogram akcji Odmień swoje podwórko:

1. Nabór terenów do akcji. 10.03-24.03

2. Zakwalifikowanie zespołów i wizja w terenie dokonana przez ekspertów. 25.03-31.03

3. Przekazanie zespołom projektowym materiałów graficznych (mapy terenów) i in. w wersji elektronicznej. 29.03-31.03

4. Wstępne prace projektowe: zespoły we własnym zakresie wykonują inwentaryzację terenów, dokonują diagnozy potrzeb, określają priorytety działań. Możliwość konsultacji mailowych z ekspertami. 06.04-09.04

5. Opracowanie przez zespoły projektowe na podstawie rekomendacji otrzymanych od ekspertów wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu w formie: rysunku odręcznego lub wykonanego z wykorzystaniem programów komputerowych w tym także krótki opis idei/pomysłu na zagospodarowanie danego terenu.

W przypadku braku możliwości przygotowania koncepcji w formie graficznej zespół przygotowuje rozszerzony opis pomysłu zagospodarowania terenu zawierający szczegółowe informacje o idei oraz zaplanowanych przekształceniach terenu.

Zespoły przygotują także: listę działań priorytetowych oraz wstępny kosztorys projektu.

Zespoły konsultują sporządzone projekty (wstępne koncepcje, opisy działań, kosztorysy) z ekspertami droga mailową oraz wypracowują w porozumieniu z nimi końcowe opracowania. 12.04-20.04

6. Przekazanie końcowych opracowań do Organizatora akcji. Wypracowane projekty podlegają głosowaniu przez poszczególne zespoły w trybie zdalnym. Do 23.04,

Głosowanie zespołów: 27-28.04

7. Indywidualne ustalenia z każdym zespołem dot. listy priorytetowych zakupów. maj

8. Realizacja w terenie. Maj-czerwiec

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 24 marca 2021 r.

UWAGA: Do każdego zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną terenu zgłaszanego do akcji umożliwiającą dokonanie przez organizatora oceny aktualnego stanu zagospodarowania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej