Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania - grafika artykułu
Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (m.in. mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów władzy publicznej) uwag i propozycji do projektu uchwały. Konsultacje prowadzone będą od 27 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w następujących formach:

1. zbieranie uwag i propozycji w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego  

a. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
b. bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
c. drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@um.poznan.pl;

2. zbieranie uwag ustnych podczas dyżurów konsultacyjnych 4 lipca 2024 r. oraz 18 lipca 2024 r. w godz. od 15:30 do 17:00 w punkcie informacyjnym przy ul. Św. Marcin 57;

3. ankiety internetowej dostępnej pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/1254576/ankieta-konsultacyjna.html?lang=pl 

Projekt zmiany uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest poniżej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące konsultacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki