• Stypendia artystyczne:

Szymon Adamczak (Teatr) za intensywną działalność na polu teatru rozumianego jako dialog w przestrzeni publicznej oraz efektywne działania artystyczne i społeczne zarówno w ramach samorządowych instytucji kultury, jak i poza nimi.

Anna Maria Brandys (Edukacja Artystyczna)  za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku 2013 oraz za ogólną działalność artystyczną obejmującą działalność edukacyjną a także warsztatową.

Marta Jagniewska (Animacja kulturalna) za twórczy wkład w promocję miasta poza jego granicami, działalność na rzecz rozwoju lokalnych artystów działających w przestrzeni kulturalnej oraz organizację cyklu czytań performatywnych  DRAMART.

Agata Jankowiak (Rzeźba, muzyka) za działalność artystyczną i działalność na rzecz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Hugon Kowalski (Architektura i urbanistyka) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Jakub Sajkowski (Literatura) za osiągnięcia na polu twórczości literackiej, popularyzację nowych zjawisk w literaturze współczesnej polskiej i obcojęzycznej.

Hanna Tarchała (Muzyka) za szczególne osiągnięcia artystyczne, aktywną promocję twórczości kompozytorów polskich oraz działalność artystyczną w dziedzinie muzyki.

Marek Zakrzewski (Fotografia) za aktywną działalność fotograficzną i rozwój pasji fotograficznej.


  • Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego:

Magdalena Bednarek - (UAM/filologia polska) za wybitne osiągnięcia naukowe obejmujące pionierskie badania poznańskich pisarek (w tym szczególne odkrycie dorobku Marii Rataj) oraz nowatorską monografię poświeconą małym formom w literaturze polskiej.

Marcin Runowski - (UAM/chemia) za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze związane z syntezą, modyfikacją powierzchni oraz charakterystyką fizykochemiczną i biologiczną nowych nanomateriałów luminescencyjno- magnetycznych typu rdzeń/powłoka, mające odzwierciedlenie w licznych publikacjach i komunikatach naukowych.

Konrad Jerzy Kapcia - (UAM/fizyka) za teoretyczne zbadanie wzajemnych relacji i konkurencji pomiędzy różnymi typami uporządkowań elektronowych oraz ich separacji w materii skondensowanej, w szczególności analizę nadprzewodnictwa z ekstremalnie krótką długością koherencji.

Beata Orsztynowicz - (UP/biotechnologia) za badania nad molekularnym mechanizmem odkładania tkanki tłuszczowej oraz jej epigenetycznej regulacji.

Paulina Gołaska - (UAM/pedagogika specjalna) za dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz działalność społeczną na rzecz dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną.

Miłosz Ruszkowski - (PAN/biochemia) za badania strukturalne i biochemiczne białek zaangażowanych w regulację hormonalną
u roślin.

Łukasz Klapiszewski - (PP/technologia chemiczna) za opracowanie nowatorskiej metody otrzymywania zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów hybrydowych krzemionka- lignina oraz wszechstronną ich charakterystykę fizykochemiczną i dyspersyjno- morfologiczną.

Katarzyna Marcinkowska - (Państwowy Instytut Badawczy/ochrona roślin) za prowadzenie innowacyjnych badań w zakresie nowych środków ochrony roślin w postaci herbicydowych cieczy jonowych. Badania te zmierzają w kierunku zminimalizowania ujemnego wpływu chemicznych środków ochrony roślin na środowisko ora zdrowie ludzi i zwierząt.

Michał Romański - (UM/farmacja) za badania farmakologiczne trisulfanu i jego biologiczne aktywnych epoksytransformerów, służące wyjaśnieniu losów tych związków w ustroju pacjentów poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepieniem komórek hematopoetycznych..

Adam Majchrzak - (UE/ekonomia) za  wyróżniające osiągnięcia naukowe w trakcie odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozaniu.

Michał Klichowski (UAM/pedagogika) za wyróżniający się dorobek i wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad wpływem rozwoju techniki na przemiany edukacji.

Anna Dyrdał (UAM/fizyka) - za dotychczasowy wkład do rozwoju badań w zakresie efektów spinowych w układach w układach spinowo-orbitalnych, w szczególności za teoretyczny opis spinowego efektu Halla w grafenie.

Jan Nowak (UM/medycyna) za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej dotyczącej metod diagnostycznych w gastroenterologii dziecięcej.

Karol Bartkiewicz (UAM/fizyka) za osiągnięcia na polu kwantowo-optycznych metod przetwarzania informacji ze szczególną rolą optymalnego klonowania kwantowego.

Waldemar Kłobus (UAM/fizyka) za dotychczasowy wkład w rozwój badań nad kwantową nielokalnością i kontekstualnością.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej