Decyzją z dnia 25 maja 2019 roku Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego

stypendia dla młodych twórców środowiska artystycznego  w 2019 roku otrzymują:

Mateusz Gidaszewski (muzyka)

za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, potwierdzone sukcesami w konkursach skrzypcowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej

Tomasz Kaniewski (muzyka)

za popularyzowanie kultury muzycznej oraz działania na rzecz rozwoju orkiestr dętych i brass bandów

Justyna Machaj (teatr)

za kreatywność i dojrzałość przekazu scenicznego oraz  różnorodność projektów teatralnych

Bartłomiej Miler (muzyka)

za wkład w rozwój, popularyzację oraz promocję sztuki perkusyjnej i związanych z nią nowatorskich projektów artystycznych

Partycja Plich (sztuki wizualne)

za wypracowanie indywidualnego języka wizualnego, liczne osiągnięcia artystyczne, oraz postawę twórczą, aktywizującą lokalne społeczności w kraju i za granicą.

Weronika Wronecka (literatura, film)

za interdyscyplinarną działalność twórczą w dziedzinie filmu, literatury i filozofii

Jakub Żwirełło (muzyka)

za jeden z najważniejszych polskich debiutów płytowych 2018 roku, znamionujący wnikliwość obserwacji świata i społeczeństwa i umiejętność jej przełożenia na spójne i oryginalne formy dźwiękowej i wizualnej komunikacji z odbiorcami    

          

Decyzją z dnia 25 maja 2019 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

pod przewodnictwem prof. Witolda Jurka

stypendia dla młodych badaczy z środowiska naukowego w 2019 roku otrzymują:

Witold Andrałojć  (Polska Akademia Nauk / chemia)

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biomolekularnej spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego i popularyzację tej metody wśród młodych naukowców i studentów

Maria Billert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / biologia)

za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad biologią komórek beta trzustki oraz tkanki tłuszczowej

Karol Jopek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu / medycyna)

za opisanie wpływu kortykotropiny oraz ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na czynnik transkrypcyjny Giot1 nadnerczy szczura

Joanna Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia)

za opracowanie efektywnych katalitycznych metod modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe

Joanna Majka (Polska Akademia Nauk / genetyka roślin)

za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie cytogenetyki molekularnej i jej zastosowaniu w analizie struktury genomów i procesów zachodzących w ewolucji wybranych gatunków traw klimatu umiarkowanego

Michał Nowicki (Politechnika Poznańska / robotyka)

za wyróżniający się dorobek w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, szczególnie zaś w zakresie nawigacji autonomicznej

Dawid Pakulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / chemia)

za innowacyjne badania w zakresie chemii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia w zakresie syntezy i funkcjonalizacji materiałów dwuwymiarowych (grafenu i tlenku grafenu)

Justyna Piwek (Politechnika Poznańska / technologia chemiczna)

za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej związane z żywotnością kondensatorów elektrochemicznych pracujących w środowisku wodnym

Joanna Rak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / politologia)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników

Milena Roszkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / biologia)

za wyróżniające się wyniki badań bezkręgowców (niesporczaków), w tym o charakterze: taksonomicznym, zoogeograficznym

Justyna Rychły (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / fizyka)

za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych

Samanta Witomska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / chemia)

za przełomowe badania nad zastosowaniem innowacyjnych materiałów opartych na grafenie w dziedzinach związanych z monitorowaniem zdrowia, dostarczaniem energii elektrycznej oraz oczyszczaniem wody

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej