Stypendia Artystyczne w 2017 roku:

Martyna Pająk (Uniwersytet Artystyczny/Sztuki Wizualne)
za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie rzeźby i znaczący dorobek artystyczny, m. in. udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, nagrody artystyczne, prezentację prac na arenie międzynarodowej.

Karolina Janikowska (Uniwersytet Artystyczny/Sztuki Wizualne)
za działalność w dziedzinie edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz przeprowadzenie licznych warsztatów twórczych.

Igor Fijałkowski (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydział Lalkarski we Wrocławiu/Teatr)
za artystyczne osiągnięcia aktora-lalkarza w ciągu dwóch sezonów w Teatrze Animacji w Poznaniu. Ma na swoim koncie pięć znaczących ról w spektaklach: Molier; Czarne Ptaki; Dziób w dziób; Odlot.

Katarzyna Danel (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego/Muzyka)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kompozycji na polu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz wyróżniającą się aktywność artystyczną.

Tomasz Pilarski (Uniwersytet Artystyczny/Sztuki Wizualne)
za osiągnięcia w dziedzinie filmu animowanego oraz udział w międzynarodowych festiwalach filmów animowanych.

Anna Róża Kołacka (Uniwersytet Artystyczny/Sztuki Wizualne)
za osiągnięcia artystyczne oraz promowanie Poznania poprzez udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą.

Katarzyna Tomczyk (Uniwersytet Artystyczny/Sztuki Wizualne)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie scenografii oraz uczestnictwo w wielu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Paweł Swiernalis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/Muzyka)
za wybitne osiągnięcia artystyczne, rozwój kulturalny i artystyczny Miasta Poznania, ogromny wkład w popularyzację sztuki wśród mieszkańców miasta, budowanie i wspieranie rozwoju sceny muzycznej w Poznaniu oraz bogatą działalność koncertową.

Alicja Katarzyna Biała (Via University College w Danii/Sztuki Wizualne)
za promowanie Miasta Poznania za granicą, udział w wystawach oraz wyniki w nauce.

Celina Kotz (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego/Muzyka)
za wybitne osiągnięcia artystyczne, szeroką działalność koncertową, reprezentowanie Poznania oraz Polski podczas konkursów o zasięgu międzynarodowym, wydanie debiutanckiej płyty z Triem im. Wiłkomirskich oraz wizjonerskie podejście do propagowania muzyki klasycznej.

Rosalie Hoffman (Muzyka)
za działalność twórczą wzbogacającą ofertę kulturalną miasta Poznania i reprezentowanie miasta na arenie krajowej.


Stypendia Naukowe w 2017 roku:

Michał Bogdziewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Biologia/Ekologia)
za ponadprzeciętna działalność badawczą w postaci licznych publikacji naukowych w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach naukowych, udział w wielu międzynarodowych konferencjach (w tym na zaproszenie), sukcesy w zdobywaniu finansów na badania, oraz liczne staże zagraniczne.

Mateusz Taszarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Geografia/Meteorologia)
za osiągnięcia naukowe w dziedzinie meteorologii oraz klimatologii. Opracowywanie cyklu publikacji naukowych dotyczących występowania niebezpiecznych zjawisk burzowych w Europie. Ponad 20 prac, w tym 9 w czasopismach ze współczynnikiem Impact Factor przekraczającym 3.0. Stworzenie zautomatyzowanego systemu przewidywania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych związanych z konwekcja (tornada, gradobicia, linie szkwałowe) dla obszaru Europy (wyniki symulacji są na bieżąco prezentowane na stronie projektu www.enwo.pl). Nawiązanie współpracy naukowej z naukowcami z USA oraz spędzenie podczas stażu 6 miesięcy w prestiżowej jednostce naukowej NOAA National Severe Storms Laboratory (Norman, Oklahoma) w celu testowania autorskich systemów do prognozowania tornad.

Paweł Gruszecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Fizyka/Magnonika)
za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w dziedzinie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badania nad wiązkami fal spinowych oraz dynamiki fal spinowych w kryształach magnonicznych.

Roman Zagrodnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza/ Chemia/Biologia)
za dotychczasową pracę badawczą oraz dorobek naukowy w interdyscyplinarnej tematyce z pogranicza chemii i biologii, dotyczącej biologicznego generowania wodoru jako przyszłościowego i ekologicznego nośnika energii, mającego duży potencjał zastąpienia paliw kopalnych w przyszłości.

Dr inż. Tomasz Paweł Pawlak (Politechnika Poznańska/Informatyka)
za wybitne osiągnięcia badawcze i dorobek naukowy w dziedzinach automatycznej syntezy programów komputerowych oraz automatycznej syntezy modeli matematycznych rzeczywistych systemów.

Aleksandra Maria Wojciechowska (Politechnika Poznańska/Chemia)
za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt pracy badawczej nad syntezą nowych, selektywnych oraz tanich ekstahentów kompleksujących jony metali z roztworów wodnych.

Mgr Julia Minicka (Instytut Ochrony Roślin/Biologia)
za działalność naukową i popularyzatorską, poszerzenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu wirusologii roślinnej, poznanie i zrozumienie mechanizmów kierujących ewolucją molekularną wirusów, stworzenie innowacyjnych metod diagnostycznych, oraz opracowywanie strategii ochrony roślin przed patogenami wirusowymi.

Mgr Agnieszka Klupczyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Chemia)
za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu badań bioanalitycznych obejmujący 20 publikacji o łącznym współczynniku oddziaływania "impact factor" (IF) wynoszącym 35,534.


Dr Alexander Mikkelsen (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Fizyka)
za wybitne osiągniecia w dziedzinie fizyki materii miękkiej, a w szczególności za pionierskie odkrycia metody formowania niejednorodnych kapsuł koloidalnych oraz badanie ich właściwości mechanicznych, mechanizmu ruchliwości oraz zachowań kolektywnych; za popularyzowanie nauki poprzez różne kanały przekazu takie jak czasopisma popularno-naukowe czy naukowe blogi; promowaniu Uniwersytetu na arenie międzynarodowej, oraz za zdobywanie prestiżowych Europejskich grantów badawczych realizowanych w Poznaniu.

Mgr Łukasz Dylewski (Uniwersytet Przyrodniczy/weterynaria)
za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie.

Mgr Krzysztof Kuciński (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Chemia)
za innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemoorganicznej oraz siarkoorganicznej oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Mgr Edyta Bąkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza/ Gospodarka przestrzenna)
za wyróżniające badania procesów przestrzennych zachodzących na obszarze metropolitalnym miasta Poznania oraz projektowanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi geoinformacyjnych wspierających partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej