Stypendia artystyczne:

Marta Bosowska za dokonania w obszarze rzeźby, performance, instalacji, inicjowanie autorskich projektów edukacyjnych i zaangażowanie w promocję sztuki w kraju i za granicą.

Ewa Fabiańska za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki oraz aktywne propagowanie sztuki.

Piotr Kamiński za wyróżniającą się postawę młodego architekta, który swoim kreacyjnym podejściem do zagadnień architektoniczno- urbanistycznych wykazał się dojrzałością w stosowaniu rozwiązań przestrzennych.

Daniel Koniusz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, aktywność i radykalizm w zakresie sztuki audiowizualnej, szczególnie za prace realizowane w 2012 roku.

Marcin Maćkiewicz za rozwijanie i pogłębianie umiejętności krytycznej oceny, rzetelnej diagnozy oraz skutecznego animowania poznańskiej kultury.

Aurelia Nowak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych, wyróżniającą się twórczość artystyczną oraz promocję i krytykę sztuki.

Andrzej Pakuła za prężną działalność na polu teatralnym, tworzenie teatru bliskiego młodemu odbiorcy oraz integrowanie młodych  twórców działających w różnych obszarach sztuki.

Anna Sobczak za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca oraz za rozwój i wykorzystywanie umiejętności tanecznych oraz choreograficznych.


Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego:

dr Anna Wojtaszek  (UAM/chemia podstawowa) za otrzymanie nowych katalizatorów zasadowych zawierających metale grupy 5 adresowanych do produkcji wysokogatunkowych chemikaliów.

dr Anna Malaika  (UAM/chemia podstawowa) za działalność naukowo-badawczą i wybitne osiągnięcia naukowe, które znajdują się w publikacjach  (głównie w czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej), a także komunikatach prezentowanych na konferencjach naukowych - krajowych i międzynarodowych.

dr inż. Krzystof Fic  (PP/technologia chemiczna) za osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych elektrochemicznych systemów magazynowania i konwersji energii oraz popularyzowanie nauki.

mgr Paweł Polkowski  (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) za wkład w badania nad sztuką naskalną Afryki Północno - Wschodniej, realizację projektu badawczego w Oazie Dachla w Egipcie; popularyzację archeologii i działalność dydaktyczną.

dr Marlena Dzikowska  (UE/ekonomia międzynarodowa) za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw.

mgr Jarosław Piskorz  (UM/farmacja) za osiągnięcia naukowe związane z syntezą oraz badaniem właściwości nowych związków chemicznych z grupy porfirazyn o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, w terapii fotodynamicznej nowotworów.

mgr Tomasz Ewertowski  (UAM/filologia polska) za osiągnięcia w zakresie badań literaturoznawczych.

dr Łukasz Grewling  (UAM/biologia) za rozwijanie aerobiologii w Poznaniu, tworzenie modeli prognozujących przyszłe wahania sezonów pyłkowych, określanie zagrożenia alergologicznego ziarnami pyłku w mieście.

mgr Kaja Milanowska  (UAM/biologia) za wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywną działalność badawczą w zakresie tworzenia nowych biologicznych baz danych, analizy biologii systemów kwasów nukleinowych, obejmującą systemy naprawy DNA, szlaki metaboliczne oraz modyfikacje RNA.

dr Piotr Pawlak  (UP/biotechnologia) za badania nad biologią gamet oraz poszukiwaniem czynników odpowiedzialnych za kształtowanie potencjału rozwojowego oocytów świni.

dr Marcela Kościańczuk - (UAM/kulturoznawstwo) za osiągnięcia naukowe związane z kulturoznawczą analizą problematyki współistnienia, dialogu i wykluczenia grup mniejszościowych.

dr Grzegorz Adamek - (PP/inżynieria materiałowa) za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii materiałowej a w szczególności inżynierii powierzchni bionanomateriałów tytanowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej