Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Polityki Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu trwały od 24 sierpnia do 23 września 2020 r.

Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Raport jest podsumowaniem konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania (PMT) oraz Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu (OOŚ). Ze względu na stan epidemii i rekomendacje Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, etap konsultacji społecznych przeprowadzony został całkowicie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji.

W ramach konsultacji społecznych zostało zorganizowanych i przeprowadzonych sześć wideospotkań. Miały one charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Poznania oraz osób zainteresowanych.
Celem spotkań było zapoznanie uczestników z projektem PMT oraz OOŚ. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami w ramach zaprezentowanych tematów. Drugim, nie mniej ważnym elementem konsultacji społecznych, był elektroniczny formularz konsultacyjny. Wykorzystując go, uczestnicy mieli możliwość zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji do konkretnych fragmentów tekstu PMT i OOŚ. Konsultacje zostały zorganizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 606/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 07.08.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki mobilności transportowej Miasta Poznania oraz Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu.

Polityka Mobilności Transportowej przybierze formę kompleksowego dokumentu, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące transportu i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju. PMT obejmuje wszystkie aspekty mobilności w mieście, czyli m.in.: transport publiczny, samochodowy, ruch rowerowy i pieszy. W dokumencie zostanie wskazana strategia rozwoju każdego z obszarów mobilności. Dodatkowo dokument obejmuje swoją treścią aspekty powiązane z planowaniem przestrzennym, czyli np. usytuowaniem osiedli, ochroną środowiska, bezpieczeństwem czy aspektami społecznymi. Polityka Mobilności Transportowej skupia się na potrzebach człowieka nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej sprawne poruszanie się po mieście, ale również, na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie oraz dostępności do usług i miejsc wypoczynku.

Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i propozycji do przygotowanego projektu dokumentu, ostateczna analiza zapisów i ewentualne wprowadzenie proponowanych zmian w dokumencie.

Do udziału w konsultacjach PMT I OOŚ zaproszono mieszkańców Poznania i wszystkie osoby zainteresowane. Udział w konsultacjach był dobrowolny i anonimowy. Ogłoszenie o konsultacjach pojawiło się: na stronach internetowych miasta Poznania (www.poznan.pl, www.poznan.pl/mim/konsultujemy, www.poznan.pl/mobilnosc), oraz profilach społecznościowych facebook: Miasto Poznań, ZTM Poznań, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Konsultacje społeczne składały się z dwóch elementów: wideospotkania oraz formularza konsultacyjnego. Konsultacje miały charakter jednoetapowy.

W ramach tychże konsultacji przeprowadzone zostało sześć wideo spotkań w formie webinarium:
spotkanie 07.09.2020, godz. 17:00,spotkanie 08.09.2020, godz. 10:00, ,spotkanie 08.09.2020, godz. 17:00, spotkanie 09.09.2020, godz. 10:00, spotkanie 09.09.2020, godz. 17:00, spotkanie 10.09.2020, godz. 10:00,.
Wszystkie wideospotkania miały takie same cele i podobny przebieg. Zostały zaplanowane w sposób umożliwiający uczestnictwo jak największej ilości osób zainteresowanych (spotkania dopołudniowe i popołudniowe).

Drugim elementem konsultacji był elektroniczny formularz do składania uwag. Do jego wypełnienia zaproszeni zostali uczestnicy wideospotkań, oraz wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Aktywny formularz dostępny był w dniach 24.08-23.09.2020 na stronie internetowej: www.poznan.pl/mobilnosc (link bezpośredni https://www.webankieta.pl/ankieta/549188/formularz-skladania-uwag-pmt-i-oos.html).
Formularz konsultacyjny podzielony był na 2 zakresy tematyczne tj. na uwagi do projektu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz na uwagi do projektu Prognozy oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania były również składane za pomocą poczty elektronicznej : mobilnosc@um.poznan.pl, a także w formie pism - Uchwał Rad Osiedli, które wpływały w wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Poznania pocztą tradycyjną. Wszystkie uwagi zgłaszane poza formularzem konsultacyjnym również zostały włączone do procesu konsultacji i poddane rozstrzygnięciu.

Poniżej zamieszczamy raport z przedmiotowych konsultacji społecznych - zestawienie uwag oraz szczegółowy raport z rozstrzygnięciami do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej