Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania - KONSULTACJE INTERNETOWE - AKTUALNE! - UWAGA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI

UWAGA!

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU

Z UWAGI NA ZAISTANIAŁĄ SYTUACJĘ WIĘKSZOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANA Z BEZPOŚREDNIMI SPOTKANIAMI MIESZKAŃCÓW, ZOSTAŁA ODWOŁANA - PRZESUNIĘTA W CZASIE. PONIŻSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE PONIEWAŻ OD SAMEGO POCZĄTKU Z ZAŁOŻENIA SĄ PRZEPROWADZANE TYLKO DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ POZOSTAJĄ AKTUALNE!

W terminie od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, ktore przeprowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

UWAGA! WAŻNE!

Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin konsultacji społecznych w związku zapisami art. 51 ust. i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). Konieczne staje się przedłużenie konsultacji społecznych dot. planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, tak aby trwały łącznie 45 dni (tj. do 29 kwietnia 2020 roku).

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazano, że na terenie Miasta Poznania minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania powinna wynosić 210.

W związku z powyższym, a także mając na względzie m.in. zapisy Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w której wskazano wspieranie rozwoju elektromobilności, powołano interdyscyplinarny Zespół ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. W ramach działań tego Zespołu wypracowano m.in. sposób dzierżawy gruntów pod ogólnodostępne stacje ładowania w pasie drogi publicznej na warunkach określonych przez Miasto.

W 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na dzierżawę gruntów dla 62 punktów ładowania.  W umowie z wyłonionym inwestorem stacji ładowania wskazano, że winien on uruchomić usługę ładowania do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Biorąc zatem pod uwagę 62 punkty procedowane przez Zarząd Dróg Miejskich, a także 39 punktów istniejących oraz oficjalnie planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020 roku przez inne podmioty, zachodzi konieczność wykonania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla brakujących 109 punktów ładowania. Plan ten wg zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, powinien podlegać konsultacjom społecznym.

Wszystkie 109 punktów ładowania, zostało zaproponowanych w pasie drogi publicznej. Przy ich wyborze uwzględniono ww. 101 punktów ładowania istniejących i planowanych. Wzięto również pod uwagę działania niektórych Spółdzielni Mieszkaniowych i PTBS, które w przyszłości we własnym zakresie rozważają rozwój sieci stacji ładowania na zarządzanych przez siebie terenach.

Finalnie obowiązek budowy ww. 109 punktów ładowania (zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania) spoczywa nie na Mieście, a na operatorze systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zostanie ostatecznie ujęty m.in. w Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 (przygotowywanej w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), której opiniowanie zaplanowano na przełomie kwietnia i maja 2020 roku.

Poniżej zamieściliśmy ankietę oraz plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Zachęcamy do zapoznania się z planem i wypełnienia ankiety.

Serdecznie zapraszamy Panstwa do wyrażenia swoich opinii i  do udziału w konsultacjach społecznych!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej