Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu Osiedla Św. Łazarz

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla św. Łazarz w Poznaniu, ktory określa organizację i zakres dzialania osiedla.Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Rada Osiedla Św. Łazarz wystąpiła z wnioskiem dotyczącym likwidacji jednostki niższego rzędu rejonu - Rejonu Targowe i podjęła w tym zakresie uchwałę. W uzasadnieniu Rada Osiedla wskazała, że Rejon Targowe zlokalizowany w ramach osiedla Św. Łazarz  stanowi obecnie integralną część Osiedla.Wskazano, że wyodrębniony rejon ma obecnie znaczenie wyłącznie historyczne. Rada Osiedla zauważyła, że wyodrębnienie rejonu nie ma uzasadnienia przestrzennego (np. granica rejonu rozdziela zabytkowy kwartał zabudowy Johow-Gelände) ani społecznego, gdyż mieszkańcy ww. obszaru identyfikują się z Osiedlem Św. Łazarz.

 Celem konsultacji jest:

  • poznanie stanowiska mieszkańców osiedla Św. Łazarz co do proponowanej zmiany statutu osiedla, skutkującej likwidacją jednostki niższego rzędu - Rejonu Targowe,
  • uzyskanie opinii, propozycji i uwag mieszkancow w ww. zakresie.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana statutu polegająca na uchyleniu § 41-43 statutu Osiedla Św. Łazarz, co skutkować będzie likwidacją utworzonej na terenie Osiedla jednostki niższego rzędu  - Rejonu Targowe. Rejon Targowe wytyczają następujące ulice: Bukowska - Grunwaldzka - Dworcowa - Głogowska - Berwińskiego - Matejki - Siemieradzkiego - Ułańska - Wyspiańskiego - Przybyszewskiego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organizację i zakres dzialania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 9 do 30 listopada 2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania opinii, propozycji, uwag co do proponowanej zmiany statutu Osiedla Św. Łazarz poprzez:

1) wiadomości wysłane pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl;

2) pocztę tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Statut Osiedla Św. Łazarz oraz projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany tego statutu zostały zamieszczone poniżej oraz na stronie internetowej: www.poznan.pl/osiedla.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany Statutu oraz do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej