Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

O 3 września 2018 r. zapraszamy Panstwa do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025"

Celem planowanych konsultacji jest upowszechnienie założeń dokumentu oraz zebranie uwag i sugestii interesariuszy, które przyczynią się do wzbogacenia tego dokumentu o istotne dla młodych kwestie, tak by jak najpełniej odpowiadał na ich potrzeby i oczekiwania.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, Młodzieżową Radę Miasta Poznania, samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych i artystycznych na terenie Poznania, samorządy studenckie uczelni z siedzibą na terenie Poznania, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty.

Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Konsultacje społeczne potrwają od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r.

Pisemne uwagi i propozycje w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać od 3 do 17 września 2018 r.:

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres: rmwm@um.poznan.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) oraz
  • osobiście w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ponadto w sprawach dotyczących Polityki, oraz wszelkich pytań związanych z przedmiotowym zagadnieniem można kontaktować się z panią Iwoną Matuszczak-Szulc - Dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.30 pod numerem telefonu: 61 878-56-95.

Projekt "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025", zostanie zamieszczony poniżej w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Załączniki


Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023, w tym w szczególności cele programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2017-2023 oraz formy ich realizacji.

Konsultacje społeczne odbywały się w terminie od 17 maja do 1 czerwca 2018 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 308/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023.   

Powyższe zarządzenie zostało wydane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4  ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu dokumentu, które należało składać na formularzu opinii i uwag.

W ramach konsultacji społecznych uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023 zgłoszono uwagi, które zostały przedstawione w załączonym zestawieniu. Uwagi wpłynęły drogą elektroniczną.

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej