Park Kulturowy Stare Miasto

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Celem niniejszego spotkania Informacyjnego będzie prezentacja: założeń dla utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu, harmonogramu i zakresu prac, konsultacji oraz terminów zbierania wniosków.

Potrzeba utworzenia w Poznaniu "Parku Kulturowego Stare Miasto" ukształtowała się już podczas prac nad "Zintegrowanym Programem Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030" (uchwała Rady Miasta Poznania nr LX/930/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. ).

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Miejski Konserwator Zabytków przygotował a Rada Miasta Poznania, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w dniu 15 marca 2016 r., podjęła uchwałę Nr XXVI/370/VII/2016 w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto" w Poznaniu.

Praktyka wprowadzenia parków w innych miasta (Kraków, Wrocław, Łódź) pokazała, że park kulturowy daje gminom w konsultacji z zainteresowanymi podmiotami i mieszkańcami, możliwość kształtowania polityki estetycznej. Jest również szansą na zachowanie i lepsze wyeksponowanie obiektów zabytkowych, historycznych układów urbanistycznych, a dzięki temu podnosi walory kulturowe i turystyczne miasta.

Dotychczasowe zasady kształtowania wizerunku Starego Miasta zostały w dużej mierze sformułowane w miejskich dokumentach i opracowaniach, dotyczących m.in.: polityki reklamowej, zasad lokalizacji ogródków gastronomicznych, estetyki i funkcjonalności mebli miejskich, nawierzchni chodników i elementów infrastruktury. Celem utworzenia parku kulturowego jest zebranie tych zasad jako aktu prawa miejscowego oraz umożliwienie ich skutecznego stosowania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, ktore będzie stanowiło wstęp do późniejszych konsultacji społecznych.

Załączniki