Konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest dokument strategiczny pn "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (PZMM).

Plan ma na celu m.in. stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnień transportowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar Metropolii.

Zasadniczym celem planowanych konsultacji jest poinformowanie mieszkańców aglomeracji poznańskiej na temat opracowywanego dokumentu oraz zawartych w nim założeń oraz zamierzeń inwestycyjnych, jak również uzyskanie przez Miasto Poznań opinii oraz wszelkich informacji zwrotnych, umożliwiających ewentualną modyfikację zapisów PZMM w celu zapewnienia potrzeb komunikacyjnych dla mieszkańców aglomeracji.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania oraz aglomeracji poznańskiej.

Konsultacje społeczne potrwają od 11 do 31 października 2016 r.

Pisemne uwagi i propozycje w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać do dnia 31 października 2016 r.:

  • Osobiście: w siedzibie Stowarzyszenia Metropolii Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań lub w trakcie spotkania konsultacyjnego, zaplanowanego na dzień 24 października 2016 r.
  • w formie elektronicznej: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez formularz uwag on-line zamieszczony na stronie internetowej: mobilnosc@metropoliapoznan.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.

W sprawach dotyczących Planu, oraz wszelkich pytań związanych z przedmiotowym zagadnieniem można kontaktować się z wykonawcą PGN, firmą ATMOTERM S.A. pod numerem telefonu: 77 44 - 11-577

W ramach konsultacji społecznych planowane jest spotkanie konsultacyjne w dniu 24 października 2016 r. o godz. 17.00. Spotkanie odbędzie się w sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.                 

Seredecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanym spotkaniu, zapoznania się z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016 - 2025, zamieszczonym poniżej, załącznikami do Planu i złożenia uwag, sugestii oraz wyrażania swojej opini.

Załącznik nr 2 - opracowania graficzne - mapy  TUTAJ

Formularz uwag można wypełnić on-line TUTAJ

Załączniki