Konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju infrastruktury rowerowej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu rozwoju infrastruktury rowerowej.

Przedmiotem konsultacji jest program rozwoju infrastruktury rowerowej do roku 2022.

Z końcem 2015 roku upłynął okres obowiązywania uchwały Nr XXX/296/V/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ws. przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2007 - 2015. Rada Miasta Poznania 5 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu aktualnego "Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2016-2025". W treści tej uchwały Rada określiła termin przedstawienia nowego wieloletniego programu rowerowego na koniec listopada br.

Prace nad projektem programu rozwoju infrastruktury rowerowej zostały powierzone zewnętrznemu wykonawcy, który prezentował wyniki swoich prac na spotkaniach Rady Rowerowej (ciała opiniodawczo-doradczego w zakresie polityki rowerowej, powołanego Zarządzeniem nr 147/2016/P Prezydenta Miasta Poznania). Wypracowano zestaw tras i towarzyszących im sugerowanych rozwiązań poszczególnych odcinków. Z uwagi na cel Programu, jakim jest zaplanowanie działań na rzecz zapewnienia dostępności wszystkich ważniejszych punktów w mieście dla ruchu rowerowego, a także strategiczny charakter dokumentu, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Powinny one doprowadzić do potwierdzenia lub skorygowania zestawu tras do realizacji w perspektywie do 2022 roku.     

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania - uczestników ruchu drogowego, członków rad osiedli oraz użytkowników rowerów i organizacje ich reprezentujące.

Konsultacje społeczne potrwają od 05 do 25 października 2016 r.

Pisemne uwagi i propozycje w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać drogą elektroniczną na adres: tz@um.poznan.pl.

W sprawach dotyczących programu można kontaktować się również z pracownikiem Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania - panem Wojciechem Makowskim - stanowisko ds. rowerowych, tel. 061 878-4501

W ramach konsultacji społecznych planowane są następujące spotkania:

- 6 października 2016 r. (czwartek) godz. 18.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17 - spotkanie informacyjne,

- 15 października 2016 r. (sobota) godz. 11.00 - 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17 - warsztaty (dla osób szczególnie zainteresowanych, w grupach omawiających poszczególne części Miasta). Rozpoczęcie warsztatów nastąpi w sali sesyjnej, później praca w grupach.

Aby odpowiednio przygotować spotkanie warsztatowe wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach, w sekretariacie Wydziału Transportu i Zieleni do dnia 13 października 2016 r. drogą elektroniczną na adres:  tz@um.poznan.pl.

W trakcie trwania konsultacji spolecznych pytania do treści Programu zadawać można również na forum internetowym: http://forum.um.poznan.pl

Projekt programu dostępny jest również w formie mapy interaktywnej TUTAJ

Seredecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych spotkaniach, zapoznania się z programem rozwoju infrastruktury rowerowej i złożenia uwag, sugestii oraz wyrażania swojej opini.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej