Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt "Strategii Miasta Poznania 2020+", w tym w szczególności kierunki interwencji, które będą realizowane do 2030 r. przez Miasto Poznań w celu podniesienia jakości życia mieszkańców i znaczenia miasta na arenie międzynarodowej.

Celem planowanych konsultacji jest poinformowanie mieszkańców,samorządów lokalnych aglomeracji poznańskiej, partnerów społecznych i gospodarczych na temat opracowywanego dokumentu oraz zawartych w nim wizji i celów rozwojowych Miasta, jak również pozyskanie przez Miasto Poznań opinii oraz wszelkich informacji zwrotnych, umożliwiających ewentualną modyfikację zapisów projektu Strategii.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań, samorząd Województwa Wielkopolskiego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 października do 18 listopada 2016 r.

Pisemne uwagi i propozycje w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać do dnia 18 listopada 2016 r.:

  • Osobiście: w trakcie spotkania konsultacyjnego, zaplanowanego na dzień 14 października 2016 r.
  • w formie elektronicznej: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez formularz uwag na adres: rom@um.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Ponadto w sprawach dotyczących Strategii, oraz wszelkich pytań związanych z przedmiotowym zagadnieniem można kontaktować się z panią Iwoną Matuszczak - Szulc - Dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.30 pod numerem telefonu: 61 878-56-95.

W ramach konsultacji społecznych planowane jest spotkanie konsultacyjne w dniu 14 października 2016 r. o godz. 15.00. Spotkanie odbędzie się w sali Białej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.  

Spotkania konsultacyjne, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, odbywać mogą się także w:

- poniedziałki (7 i 14 listopada 2016 r.) w godzinach od 8.00 - 17.00 w pok. 266 w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

- czwartki (3,10 i 17 listopada 2016 r.) w godzinach 8.00 - 15.30 w pok. 266 w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.             

Seredecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanym spotkaniu konsultacyjnym, zapoznania się z projektem Strategii Miasta Poznania 2020+, który został zamieszczony poniżej i złożenia uwag, sugestii oraz wyrażania swojej opini na załączonym formularzu.

"Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) Prezydent Miasta Poznania informuje, że w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu "Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+" sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko, której treść podana jest do publicznej wiadomości". Zapoznaj się z załącznikiem poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej