Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie - projekt realizowany w ramach PO KL

Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie

Projekt Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym celem jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie pracujących, korzystających z pomocy społecznej. Cele szczegółowe określone w projekcie to:

Wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozwój postawy samodzielności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Projekt realizowany jest m.in. na Śródce, pilotażowym obszarze rewitalizacji. Od 2009 r. w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, przy ul. Gdańskiej 1 działa Centrum Działań Środowiskowych "Śródka" oferujące lokalnej społeczności różne formy wsparcia:

stałe inicjatywy integracyjne dla dzieci i młodzieży,

spotkania tematyczne dla dorosłych,

inicjatywy integracyjne obejmujące organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańów w imprezach i spotkaniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, czy turystycznym.


W ramach działań Centrum Działań Środowiskowych zorganizowało m.in. Wakacyjny Festiwal Filmowy na Śródce, akcję "Cała Śródka Czyta Dzieciom " czy warstzaty fotograficzne pt. Śródka w obiektywie.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji: 01.01.2009 do 31.12.2013

Wartość projektu: 2 899 021,05 PLN

Kwota dofinansowania: 2 594 623,84 PLN

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.mopr.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej