Poznański Budżet Obywatelski 2014

Budżet obywatelski w Poznaniu to świadome współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z budżetu miasta, poprzez zgłaszanie swoich pomysłów a następnie wybór tych, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby.

Jego celem jest:

1. dostarczenie mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji finansowej miasta oraz zagadnień związanych z planowaniem budżetu,

2. włączenie jak najszerszych grup społecznych i mieszkańców w proces planowania budżetu miasta,

3. dostarczenie decydentom informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców.

POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI składa się z 4 etapów:

Etap I (od 3 czerwca do 7 lipca)

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2014.

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące całego miasta.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić: każdy mieszkaniec Poznania wpisany do rejestru wyborców, a także poznańscy studenci niezameldowani w Poznaniu na podstawie legitymacji studenckiej.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego dostępny do pobrania poniżej, w Biurze Prezydenta oraz w punktach informacyjnych Urzędu.

Wypełnione formularze projektów będzie można składać w wersji pisemnej w sekretariacie Biura Prezydenta Urzędu Miasta, punktach informacyjnych lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzet2014@um.poznan.pl 


Etap II (lipiec/sierpień)

Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół Opiniujący.

Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnym.

Właściwe wydziały i jednostki weryfikują projekty pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

  • możliwość realizacji,
  • zgodność z kompetencjami gminy,
  • miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej,
  • znaczenie społeczne,
  • koszt nieprzekraczający 10 000 000,00 zł,
  • zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta,
  • atrakcyjność projektu (unikatowość, wartość promocyjna, atrakcyjność przestrzenna lub społeczna)
  • możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Następnie wydziały i jednostki przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu.

Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania.

Etap III (od 18 do 29 września)

Głosowanie nad propozycjami.

Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Poznania wpisany do rejestru wyborców, a także poznańscy studenci niezameldowani w Poznaniu na podstawie legistymacji studenckiej.

Głosować będzie można na stronie internetowej www.poznan.pl za pomoca formularza interaktywnego, w punktach konsultacyjnych w centrum miasta, w w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Głosowanie odędzie się poprzez wybranie maksymalnie 5 najważniejszych projektów (zadań) z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

Etap IV (do 15 października)

Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta Poznania.

Prezydent wpisuje do projektu budżetu miasta Poznania na rok 2014 zwycięskie projekty mieszczące się w kwocie budżetu obywatelskiego. Z powodu np. procedur przetargowych realizacja niektórych projektów może przekroczyć okres 1 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej