Poznański Budżet Obywatelski 2013

Budżet obywatelski w Poznaniu to świadome współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z budżetu miasta, poprzez zgłaszanie swoich pomysłów a następnie wybór tych, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby.

Jego celem jest:

1. dostarczenie mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji finansowej miasta oraz zagadnień związanych z planowaniem budżetu,

2. włączenie jak najszerszych grup społecznych i mieszkańców w proces planowania budżetu miasta,

3. dostarczenie decydentom informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców.


POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI składa się z 4 etapów:

Etap I (od 10 sierpnia do 7 września)

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2013.

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące całego miasta.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić: każdy mieszkaniec Poznania, każdy z Radnych Miasta Poznania, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Poznania.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu dostępny do pobrania poniżej, w Biurze Kształtowania Relacji Społecznych oraz w punktach informacyjnych Urzędu.

Wypełnione formularze projektów będzie można składać w wersji pisemnej w sekretariacie Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta, punktach informacyjnych lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzet2013@um.poznan.pl 

Etap II (10 - 28 września)

Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół Opiniujący.

Biuro Kształtowania Relacji Społecznych przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnym.

Właściwe wydziały i jednostki weryfikują projekty pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

  • możliwość realizacji,
  • wartość społeczna,
  • koszt nie przekraczający 10 mln zł,
  • możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
  • ponadlokalne znaczenie proejktu.

Następnie wydziały i jednostki przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu.

Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania.

Etap III (od 29 wrześńia do 10 października)

Głosowanie nad propozycjami.

Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Poznania.

Głosowanie przeprowadzone będzie w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Głosowanie odędzie się poprzez wybranie maksymalnie 5 najważniejszych projektów (zadań) z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

Obliczenie wyniku będzie polegało na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

Etap IV (do 15 października)

Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta Poznania.

Prezydent wpisuje do projektu budżetu miasta Poznania na rok 2013 zwycięskie projekty mieszczące się w kwocie budżetu obywatelskiego. Z powodu np. procedur przetargowych realizacja niektórych projektów może przekroczyć okres 1 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej